Дунавски Драгажен Флот АД Русе – добив на инертни материали

Благодарение на коректността, експедитивността и дългогодишния опит на Дунавски драгажен флот АД Русе в областтите добив на инертни материали и в извършването на транспортни и товаро-разтоварни дейности, дружеството се радва на заслужено доверие от страна на многобройните си клиенти.

Дунавски драгажен флот АД Русе има 50-годишна история в производството и доставката на инертни материали.

Днес дружеството разполага с две производствени бази – в Русе и в Тутракан, които непрекъснато поддържа и усъвършенства, според нуждите на вътрешния и външния пазар.

Услуги, продукти и дейности на ДДФ

За своите партньори и клиенти, дружеството осигурява добавъчни материали за строителството, транспортни и пристанищни услуги, които да отговарят на техните изисквания, на нормативните документи и на съответните продуктови стандарти. При извършването на своята дейност, Дунавски драгажен флот АД изучава задълбочено нуждите и очакванията на клиентите си и предприема съответните действия, с цел повишаване на удовлетвореността им.

Дружеството активно поддържа и усъвършенства качеството на продуктите си чрез подобряване на инфраструктурата и технологичните процеси. Залага също и на повишаване на квалификацията на персонала, което е дълготрайна инвестиция, гарантираща качество на извършваните услуги. Важен инструмент, с чиято помощ постигаме това, е Интегрираната система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, която дружеството е внедрило и успешно прилага, съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14 001:2005 и OHSAS 18001:2007.