Речна баластра 0/ 45 мм

Речна баластра 0/ 45 мм – Предназначена за пътища и други строежи

Изпитвана характеристика, означение Резултат от изпитването Допустими стойности на резултата
1 2 3
Категория за зърнометричен състав GA90 БДС EN 13242:2013
Индекс за плоски зърна, FI 5 ≤10 за категория FI10БДС EN 13242:2013
Съдържание на фина фракция, f 1.3% от масата ≤3 за категория f3БДС EN 13242:2013
Коефициент на формата, SI 6 ≤15 за категория SI15БДС EN 13242:2013
Специфична плътност на зърната:- Плътност на зърната в сухо състояние – Плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние – Привидна плътност на зърната 2.61 mg/m3 2.63 mg/m3   2.65 mg/m3 БДС EN 13242:2013Без изискване Без изискване   Без изискване
Абсорбция на вода, WA 0.7%  от масата ≤1 за категория WA241БДС EN 13242:2013
Съпротивление на дробимост – коефициент Лос Анжелис, LA 37 ≤40 за категория LA40БДС EN 13242:2013
Съпротивление на износване /micro-Deval/, MDE 8 ≤10 за категория MDE10БДС EN 13242:2013
Загуба на маса при изпитване с магнезиев сулфат, MS 3.8 ≤18 за категория MS18БДС EN 13242:2013
Съдържание на хумус Не съдържа БДС EN 13242:2013

Всички материали предлагани от ДДФ АД гр. Русе отговарят на изискванията на БДС EN 12620:2002 и имат сертификат за производствен контрол, издаден от Орган за техническо съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въведени от директива 89/106 ЕЕС. Фирмата разполага с лаборатория, в която се провежда контрол на качеството на произведените продукти.