Фракция 11/ 22 мм

Фракция 11/ 22 мм – за производство на бетон

 

Изпитвана характеристика, означение Резултат от изпитването Допустими стойности на резултата
1 2 3
Категория за зърнометричен състав Gc90/15 БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
Съдържание на продълговати и плоски зърна 0.9% от масата БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
Съдържание на фина фракция, f 0.2% от масата ≤0.5 за категория f0.5БДС EN 12620:2013
Съдържание на отмиваеми частици 0.3% от масата ≤1БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
Специфична плътност на зърната:- Плътност на зърната в суха състояние

– Плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние

– Привидна плътност на зърната

2.60 mg/m3

2.62 mg/m3

 

2.64 mg/m3

БДС EN 12620:2013Без изискване

Без изискване

 

Без изискване

Абсорбция на вода, WA 0.7%  от масата ≤1 за категория WA241БДС EN 12620:2013
Съдържание на киселинно разтворими сулфати, SO3 0.04% от масата ≤1 БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
Съдържание на обща сяра 0.03% от масата ≤1.5 за бетон от групи I и IVБДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008
Съдържание на хлориди 0.01% от масата Без изискванеБДС EN 12620:2013
Съдържание на бучки глина и други странични примеси 0.0% от масата ≤1 за бетон от групи I и II≤0.5 за бетон от групи III и IV

БДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008

Съдържание на хумус Не съдържа БДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008
Устойчивост на дробимост при статично натоварване 12.0% от масата ≤12 за всички групи и всички класове на бетона≤ B60 и ≤16 за I, II и III група на бетонаБДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008

 

Всички материали предлагани от ДДФ АД гр. Русе отговарят на изискванията на БДС EN 12620:2002 и имат сертификат за производствен контрол, издаден от Орган за техническо съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въведени от директива 89/106 ЕЕС.

Фирмата разполага с лаборатория, в която се провежда контрол на качеството на произведените продукти.