Речен пясък 0/ 2 мм

Речен пясък 0/ 2 мм

Речен пясък 0/2 мм – за производство на замазки, лепила, смеси, хоросан и варови изделия

 

Изпитвана характеристика, означение Резултат от изпитването Допустими стойности на резултата
1 2 3
Категория за зърнометричен състав Gf85 БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
Съдържание на фина фракция, f 0.7% ≤3 за категория f3БДС EN 12620:2013
Съдържание на отмиваеми частици 0.8% ≤3 за бетон от групи III и IVБДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008
Специфична плътност на зърната:- Плътност на зърната в суха състояние- Плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние

– Привидна плътност на зърната

2.63 mg/m32.64 mg/m3

 

2.67 mg/m3

БДС EN 12620:2013Без изискванеБез изискване

 

Без изискване

Абсорбция на вода, WA 0.5%  от масата ≤1 за категория WA241
Киселинно разтворими сулфати AS 0.01% от масата ≤0.2 за категория AS0.2БДС EN 12620:2013
Съдържание на обща сяра 0.02% от масата ≤0.5 за бетон от групи III и IVБДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008
Съдържание на хлориди 0.01% от масата Без изискванеБДС EN 12620:2013
Съдържание на бучки глина и други странични примеси 0.0% от масата ≤1 за бетон от групи I и II≤0.5 за бетон от групи III и IVБДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008
Съдържание на хумус Не съдържа БДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008

 

Всички материали предлагани от ДДФ АД гр. Русе отговарят на изискванията на БДС EN 12620:2002 и имат сертификат за производствен контрол, издаден от Орган за техническо съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въведени от директива 89/106 ЕЕС.

Фирмата разполага с лаборатория, в която се провежда контрол на качеството на произведените продукти.