Фракция 4/ 8 мм

Фракция 4/8мм – за производство на бетон, филцови бетони, тротоарни плочки и изделия

 

Изпитвана характеристика, означениеРезултат от изпитванетоДопустими стойности на резултата
123
Съдържание на продълговати и плоски зърна0.2% от масатаБДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
Съдържание на отмиваеми частици0.2% от масатаБДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
Специфична плътност на зърната:- Плътност на зърната в суха състояние

– Плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние

– Привидна плътност на зърната

2.60 mg/m3

2.62 mg/m3

 

2.65 mg/m3

БДС EN 12620:2013Без изискване

Без изискване

 

Без изискване

Абсорбция на вода, WA0.8%  от масата≤1 за категория WA241БДС EN 12620:2013
Съдържание на киселинно разтворими сулфати, SO30.04% от масата≤1 БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
Съдържание на обща сяра0.03% от масата≤1.5 за бетон от групи I и ≤1  за бетон от групи  II,  III и IVБДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008
Съдържание на хлориди0.01% от масатаБез изискванеБДС EN 12620:2013
Съдържание на бучки глина и други странични примеси0.0% от масата≤1 за бетон от групи I и II≤0.5 за бетон от групи III и IV

БДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008

Съдържание на хумусНе съдържаБДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008
Устойчивост на дробимост при статично натоварване8.0% от масата≤12 за всички групи и всички класове на бетона≤ B60 и ≤16 за I, II и III група на бетона и класове ≤B25БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008

 

Всички материали предлагани от ДДФ АД гр. Русе отговарят на изискванията на БДС EN 12620:2002 и имат сертификат за производствен контрол, издаден от Орган за техническо съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въведени от директива 89/106 ЕЕС.

Фирмата разполага с лаборатория, в която се провежда контрол на качеството на произведените продукти.