Съобщeния

ОБЯВА

на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от „Дунавски Драгажен флот“ АД  – Русе и „ДДФ ИНВЕСТ“ АД – Русе У В

Прочетете повече >>
DDF complies with all standards of the European Union

И Н Ф О Р М А Ц И Я за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения / съгл. ПМС №59/07.03.2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г./

СВАЛИ В ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТ     И Н Ф О Р М А Ц И Я ОВОС И Н Ф О Р М А Ц И

Прочетете повече >>
DDF complies with all standards of the European Union

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл.10, ал.1 За преценка на вероятната степен на инвестиционното предложение

 СВАЛИ В ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТ ОС ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл.10, ал.1 За преценка на вероятната степен на инвестиционното предложение ИЗЗЕМВАНЕ НА НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ С ПЛАВАЩИ

Прочетете повече >>

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 17 август 2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Ви уведомяваме че: ДДФ „ИНВЕСТ“ АД – ГР. РУСЕ, ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ С ЦЕЛ ИЗЗЕМВАНЕ НА НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ С ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИЯ ЗАПАС ОТ РЕКА ДУНАВ, В УЧАСТЪКА ОТ КМ 532.000 ДО КМ 531.100“. За достъп до информация за изразяване на становища в Община Русе или РИОСВ – Русе.   Файлове за изтегляне: Документ 1: И Н Ф О Р М А

Прочетете повече >>