Statement N:1 to ch. 10 al.1 For reevaluation

 СВАЛИ В ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТ

ОС

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към чл.10, ал.1

За преценка на вероятната степен на инвестиционното предложение

ИЗЗЕМВАНЕ НА НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ С ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИЯ ЗАПАС НА РЕКА ДУНАВ, В УЧАСТЪКА

КМ 532.000 ДО КМ 531.100

 1. Информация за контакт за възложителя / орган или оправомощено по закон трето лице/: име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес на електронна поща

Възложител: ДДФ„ИНВЕСТ“ АД

Седалище и адрес на управление: Област Русе, Община Русе, град Русе, Източна промишлена зона, бул. „Тутракан“№ 41

ЕИК 117 070 029

 1. Пълен пощенски адрес.

Пълен пощенски адрес: Област Русе, Община Русе, град Русе, Източна промишлена зона, бул. „Тутракан“№ 41

ТЕЛЕФОН, ФАКС И E-MAIL.

Телефон: тел.082–845-519, факс:082- 846-104,

e-mail: ddf_ruse@abv.bg

 1. Лице за контакти.

Лице за контакт: инж. Георги Георгиев –0888 637 727

 1. Обща информация на инвестиционното предложение

Основната дейност на дружеството е добив и преработка на инертни материали от р. Дунав. Добивът на инертни материали (речна баластра и речен пясък) се извършва с дълбачка „Тунджа“ – многокофова дълбачка с производителност около 650 тона/час. Добитото количество се товари на несамоходни секции от серията 19 000 с товароподемност 1 900 т. всяка.

Секциите се транспортират с корабите на дружеството до разтоварището на същото. Там се разтоварва с порталните пристанищни кранове и подава за преработка в ТМСИ (трошачно-миячно сортировъчна инсталация). Готовата продукция се товари с товаръчни машини на автомобили, а чрез т. н. Товарен участък – система от ГТЛ

Цел на инвестиционното предложение е: Получаване на разрешителен документ по реда на чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за водите за изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав от км 492.500 до км. 490.500. Компетентен орган за издаване на разрешителното, на основание чл. 52, ал.1, т.2 от Закона за водите е ИАППД.

За осъществяване на инвестиционното намерение ще е необходимо ползването на повърхностен воден обект – р. Дунав. Добивът на инертни материали ще се осъществява механизирано, от многокофова дълбачка.

Капацитета на добива ще е в съответствие с издаденото разрешително за ползване на воден обект от ИАППД.

Участъка за ползване е с 151 362 кв. м. площ а местоположението му е обозначено от 4 точки с географски координати, указани на схема и добавени разстояния до бряг, фарватер за по-голяма яснота.

Зареждането с горива и подмяната на смазочните материали на използваната техника ще става на площадка на дружеството извън границите на водния обект.

Добитите инертни материали ще се депонират и сортират в ТМСИ (трошачно-миячно сортировъчна инсталация).

а/ местоположение на инвестиционното предложение – област, община, землище, номер на имота;

Съгласно съгласувана схема от ИАППД участъка е от км 532.000 до км 531.100 на река Дунав. Участъкът за ползване е с площ 151 362 кв. м. а местоположението му е обозначено от 4 точки с географски координати, указани на схемата и добавени разстояния до бряг в Прил. № 1. Геграфските координати на граничните точки на кариерата от км 532.000 до км 531.100 са:

№ ШИРИНА – B ДЪЛЖИНА – L

1 43° 39′ 57.27“ 25° 3631.53

2 43° 40′ 10.70“ 25° 3705.97

3 43° 40′ 06.35“ 25° 3708.61

4 43° 3951.63“ 25° 3636.36

Съгласно разрешения участък км 532.000 до км 531.100 и разрешената площ 151 362 кв. м., попада в района на разпространение на

   1. Повърхностни водни тела BG1DU000R001 и ДУНАВ DURWB001.

Съгласно зоните за защита на водите в чл.119а, ал.1, т.3 от Закона за водите разрешения участък попада в Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела с код BGCSAR103.

Във връзка с мерките заложени в ПУРБ 2016 0 2021 г. Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на инвестиционното предложение са забраните и ограниченията свързани с добива на наносни отложения:

Код на мярката HY_3 – Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реката.

Код на мярката HY_7 – Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките.

Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП.

Код на мярката DP_2– Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности

Код на мярката HY_5 – Изменение на всички разрешителни за добив на инертни материали от реки и включване на клаузи за отнемане на разрешителните при установяване на повече от 2 нарушения на ЗВ.

При реализиране на инвестиционното предложение ще се прилагат и спазват приложимите мерки, за добро състояние на водите, определени ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район.

От предоставената схема на участъка за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав се вижда, че разрешеният участък е на повече от 50 м от десния бряг на река Дунав и на 100 м от фарватера на реката.

Дейностите за удълбочаване на речното легло чрез премахване на натрупани наносни отложения и отстраняване плитчините осигуряват поддържане и развитие на безопасни условия за корабоплаване в българския участък на река Дунав, в съответствие с международните ангажименти на Р България.

Инвестиционното предложение попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_DU_001.

б/ срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение

Цел на инвестиционното предложение е: Получаване на разрешителен документ по реда на чл. 46, ал. 1, т.4 от Закона за водите за изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав от км 532.000 до км. 531.100. Компетентен орган за издаване на разрешителното, на основание чл. 52, ал.1, т.2 от Закона за водите е ИАППД.

Добивът ще е в съответствие с разрешения в разрешителното за ползване на воден обект от ИАППД.

След като се получи разрешение дълбачката се транспортира по вода до мястото /кариерата/ определено от “Изпълнителната агенция морска администрация гр. Русе”. Извършва се маневриране, закотвяне, слагане на шамандури за предпазване от аварийни ситуации с други кораби. Към дълбачката се прикрепва баражната секция за товарене и започва изземвавнето на баластрата от коритото на реката.

Добиването на инертна маса ще става „под вода”, като се изземват само динамични наносни отложения, без да се нарушава твърдото дъно /водоупора/ на речното корито.

Добивът се извършва постъпателно, сезонно, периодично, като не се експлоатира наведнъж цялата площ, съгласувана от ИАППД. Участъкът за добив представлява граница на една зона от реката, в която се разрешава разполагане на дълбачката. В продължение на конкретния сезон дълбачката се мести в границите на този участък.

Добитите инертни материали се транспортират с корабите на дружеството по вода до собствено пристанище. Там се разтоварва с порталните пристанищни кранове и подава за преработка в ТМСИ (трошачно-миячно сортировъчна инсталация). Готовата продукция се товари с товаръчни машини на автомобили, а чрез т. н. товарен участък – система от ГТЛ (гумено-транспортни ленти).

При добива на инертни материали от коритото на река Дунав няма да се ползват площи или пътища по брега на реката.

в/ цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др. строителство.

По време на изземване на динамичните запаси (наносни отложения – пясък и чакъл) от коритото на р. Дунав, не са необходими никакви строителни дейности.

Дейностите ще се извършват само в границите на разглежданите наносни полета, като ще се изземват последователно на ивици, срещу течението, в посока отдолу – нагоре. Изземването на баластрата ще се извършва с плаващо техническо средство /дълбачка/, собственост на инвеститора. Иззетите наносни отложения ще се транспортират по реката посредством плаващи несамоходни баржи до собствено пристанище. Ще се работи до изчерпване на разрешените от ИАППД количества, след което обекта ще бъде закрит.

Възстановяването и последващото използване на такива запаси е възможно след формиране на нови процеси по течението на реката, която ще депонира наноси на същите места.

г/ необходимост от нова инфраструктура – пътища, електроснабдяване, В и К

Не се налага изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Добивът ще се извършва с плавателни средства по р. Дунав.

Не се налага изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Добивът ще се извършва с плавателни средства по р. Дунав.

 1. Орган, отговорен за одобряване на инвестиционното предложение

Директора на РИОСВ – Русе;

Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за водите ще е необходимо издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, от ИАППД – Русе.

 1. Характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите.

Към инвестиционното предложение е приложена скица.

ИП е разположено в държавни земи, влизащи в сервитута на реката, поради което не се налага отчуждаване на земи. Речното корито в което са разположени наносните отложения е публична държавна собственост (съгласно чл. 11 от Закона за водите) и изземването няма да засегне частни земи.

Съгласно разрешения участък км 532.000 до км 531.100 и разрешената площ 151 362 кв. м., попада в района на разпространение на

   1. Повърхностни водни тела BG1DU000R001 и ДУНАВ DURWB001.

Съгласно зоните за защита на водите в чл.119а, ал.1, т.3 от Закона за водите разрешения участък попада в Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела с код BGCSAR103.

Във връзка с мерките заложени в ПУРБ 2016 0 2021 г. Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на инвестиционното предложение са забраните и ограниченията свързани с добива на наносни отложения:

В близост до участъка се намира защитена зона Батинс код BG0000232 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В близост до инвестиционното предложение няма обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културно наследство. Не се очаква трансгранично въздействие.

1. Цели на опазване:

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания

видов състав, характерни видове и условия на средата.

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона BG0000232

2. Предмет на опазване:

91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion

albae)

Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion

albae)

3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-

Nanojuncetea

Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of

the Isoлto-Nanojuncetea

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition

Natural euthrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetation

3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.

Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

6250 * Панонски льосови степни тревни съобщества

Pannonic loess steppic grasslands

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus

angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)

Riparian mixed forest of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or

Fraxinus angustifolia along the great rivers (Ulmenion minoris)

91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens

Pannonian woods with Quercus pubescens

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа

Moesian silver lime woods

* – Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС

BG0000232

Батин

Тип: K

БОЗАЙНИЦИ:

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:

РИБИ:

Lutra lutra

Видра

Canis lupus

* Европейски вълк

Mesocricetus newtoni

Добруджански (среден) хомяк

Miniopterus schreibersi

Дългокрил прилеп

Myotis capaccinii

Дългопръст нощник

Rhinolophus euryale

Южен подковонос

Vormela peregusna

Пъстър пор

Elaphe quatuorlineata

Ивичест смок

Emys orbicularis

Обикновена блатна костенурка

Triturus dobrogicus

Добруджански тритон

Zingel streber

Малка вретенарка

Aspius aspius

Распер

Cobitis elongata

Голям щипок

Cobitis taenia

Обикновен щипок

Eudontomyzon mariae

Украинска минога

Gobio albipinnatus

Белопера кротушка

* – Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС

BG0000232

Батин

Тип: K

БЕЗГРЪБНАЧНИ:

РАСТЕНИЯ:

Gymnocephalus baloni

Високотел бибан

Gymnocephalus schraetzer

Ивичест бибан

Misgurnus fossilis

Виюн

Pelecus cultratus

Сабица

Rhodeus sericeus amarus

Европейска горчивка

Zingel zingel

Голяма вретенарка

Unio crassus

Бисерна мида

Coenagrion ornatum

Ценагрион

Cerambyx cerdo

Обикновен сечко

Lucanus cervus

Бръмбар рогач

Morimus funereus

Буков сечко

Rosalia alpina

* Алпийска розалия

ИНВЕСТИТОР:

Петър Иванов

/изпълнителен директор на ДДФ „Инвест“ АД – Русе/