Mesaje

ОБЯВА

на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от „Дунавски Драгажен флот“ АД  – Русе и „ДДФ ИНВЕСТ“ АД – Русе У В

More Details > >
DDF complies with all standards of the European Union

Declarația N:1 la cap. 10 al.1 Pentru reevaluare

 СВАЛИ В ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТ ОС ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл.10, ал.1 За преценка на вероятната степен на инвестиционното предложение ИЗЗЕМВАНЕ НА НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ С ПЛАВАЩИ

More Details > >

Mesaj 17 august 2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Ви уведомяваме че: ДДФ „ИНВЕСТ“ АД – ГР. РУСЕ, ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ С ЦЕЛ ИЗЗЕМВАНЕ НА НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ С ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИЯ ЗАПАС ОТ РЕКА ДУНАВ, В УЧАСТЪКА ОТ КМ 532.000 ДО КМ 531.100“. За достъп до информация за изразяване на становища в Община Русе или РИОСВ – Русе.   Файлове за изтегляне: Документ 1: И Н Ф О Р М А

More Details > >

Mesaj 16.02.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Ви уведомяваме че: ДДФ „ИНВЕСТ“ АД

More Details > >