Message on 17 August 2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за
ОВОС, Ви уведомяваме че:

ДДФ „ИНВЕСТ“ АД – ГР. РУСЕ, ЗА
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ПОЛЗВАНЕ
НА ВОДЕН ОБЕКТ С ЦЕЛ ИЗЗЕМВАНЕ НА
НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ С ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА
ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИЯ ЗАПАС ОТ РЕКА ДУНАВ, В
УЧАСТЪКА ОТ КМ 532.000 ДО КМ 531.100“.

За достъп до информация за изразяване
на становища в Община Русе или РИОСВ –
Русе.

 

Файлове за изтегляне:

Документ 1:

И Н Ф О Р М А Ц И Я ОВОС

Документ 2:

ОС