СЪОБЩЕНИЕ 16.02.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Ви уведомяваме че:

ДДФ „ИНВЕСТ“ АД – ГР. РУСЕ, ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ С ЦЕЛ ИЗЗЕМВАНЕ НА НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ С ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИЯ ЗАПАС ОТ РЕКА ДУНАВ, В УЧАСТЪКА ОТ КМ 502.500 ДО КМ 499.800“.

За достъп до информация за изразяване на становища в Община Русе или РИОСВ – Русе.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения

/ съгл. ПМС №59/07.03.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 12 от 2016 год./

ИЗЗЕМВАНЕ НА НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ С ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИЯ ЗАПАС НА РЕКА ДУНАВ, В УЧАСТЪКА

КМ 502.500 ДО КМ 499.800

І.Информация за контакт с възложителя:

1. ДДФ „ИНВЕСТ“ АД-РУСЕ

2.Точен и пълен пощенски адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, ИПЗ, бул. „Тутракан“ № 41

ЕИК 117 070 029

3.Телефон, факс и e-mail: тел.082–845-519, факс:082 846-104,

e-mail: ddf_ruse@abv.bg

II. Характеристики на инвестиционното предложение.

1.Резюме на предложението; капацитет; производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ ; посочва се дали е ново ИП и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност:

Основната дейност на дружеството е добив и преработка на инертни материали от р. Дунав. Добивът на инертни материали (речна баластра и речен пясък) се извършва с дълбачка „Тунджа“ – многокофова дълбачка с производителност около 650 тона/час. Добитото количество се товари на несамоходни секции от серията 19 000 с товароподемност 1 900 т. всяка, собственост на ДДФ АД, чрез м/к „Атия“, м/к „Балкан“ и м/к „Хан Омуртаг“ до пристанище ДДФ за анализ.

Секциите се транспортират с корабите на дружеството до разтоварището на същото. Там се разтоварва с порталните пристанищни кранове и подава за преработка в ТМСИ (трошачно-миячно сортировъчна инсталация). Готовата продукция се товари с товаръчни машини на автомобили, а чрез т. н. Товарен участък – система от ГТЛ.

Цел на инвестиционното предложение е: Получаване на разрешителен документ по реда на чл. 46, ал. 1, т.4 от Закона за водите за изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав от км 502.500 до км. 499.800. Компетентен орган за издаване на разрешителното, на основание чл. 52, ал.1, т. 2 от Закона за водите е ИАППД.

За осъществяване на инвестиционното намерение ще е необходимо ползването на повърхностен воден обект – р. Дунав. Добивът на инертни материали ще се осъществява механизирано, от многокофова дълбачка „Тунджа“, собственост на „ДДФ“АД.

многокофова дълбачка

Капацитета на добива ще е в съответствие с издаденото разрешително за ползване на воден обект от ИАППД.

Участъка за ползване е с площ 421 131 кв. м.

Зареждането с горива и подмяната на смазочните материали на използваната техника ще става на площадка на дружеството извън границите на водния обект.

Добитите инертни материали ще се депонират и сортират в ТМСИ (трошачно-миячно сортировъчна инсталация).

Изземването на наносните материали ще се осъществява извън размножителния период на рибната фауна.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Основната мотивация за реализирането на инвестиционното предложение е пазарната необходимост от строителни материали. За почти всички строителни дейности е необходимо влагането на големи количества инертен материал. Тези суровини са предпочитани поради лесния достъп до тях, както и от факта, че добития материал в повечето случаи е промит с вода от реката и не е необходимо изразходването на големи допълнителни количества вода, което би оскъпило производството.

От екологична гледна точка изземването на материал от динамично формиралите се запаси (наносни отложения) до голяма степен нормализира русловите процеси в реката и предпазва бреговете от ерозия, а запасите обикновено се самовъзстановяват при последващи високи речни води.

В дружеството е внедрена и функционира интегрирана система за управление по отношение на качеството, здравето и безопасността и околната среда в съответствие с международните стандарти БДС EN ISO 9001:2008, BS OHSAS

1800:2007 и БДС EN ISO 1400:2005.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Не се налагат и градоустройствени и инфраструктурни промени.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Отлагането на наноси представлява един постоянен във времето природен процес. Наслагването на наноси по дъното на реката се влияе силно от водното течение, респективно скоростта на движение на водата. Участъците от реката, в които се отлага значително количество наноси обикновено са постоянни по местоположение – около островите, или други прегради по пътя на водата, където съществуват предпоставки за забавяне на водното течение.

В същото време, при различни водни стоежи, скоростта на водата в различните участъци се променя, което води до периодично отмиване и нанасяне на наносите надолу по течението. За река Дунав е характерно пролетно пълноводие и есенно маловодие. Във тази връзка в рамките на една календарна година, наносите и условията за добив в даден участък се променят.

Конструкцията на дълбачката не позволява добив при много ниски и много високи водни нива. Тя може да работи при дълбочини от 6.5 до 13 м, като при по-ниски водни нива (дълбочина по-малка от 6.5 м) и при пълноводие с по-големи дълбочини (над 13 м), добивът е практически невъзможен.

Предложеният от Възложителя начин за добив на инертни материали е най-масово прилаганият по река Дунав, включително от румънска страна в или в близост до разглеждания участък.

Конструкцията на драгата се състои от кофи, позволяващи изтичане на водата при загребването и изнасянето на баластрата, както и възможност за изплъзване на случайно попаднали видове риби. По този начин, по цялото течение на река Дунав от устието до делтата се извършва добив на инертни материали с плаващи средства.

Във връзка с горното, алтернативи по местоположение на конкретния участък не са разглеждани, тъй като той е съгласуван от ИАППД.

По отношение екологичните изисквания и защита на видовете, предмет на опазване в близките защитени зони и територии, следва да се отбележи, че:

 • Изземване на инертни материали от коритото на реката посредством плаващи средства не противоречи на целите на опазване в най-близко разположените защитени зони.

 • Дейността по добив на инертни материали от коритото на река Дунав гарантирано не може да се извършва през размножителния период на рибите. Ежегодно Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури със заповед забранява риболова и всякакви дейности във водния обект (в т.ч. и добив на инертни материали) в размножителния период на рибите – априлмай.

нулева алтернатива не е разглеждана. Нереализирането на инвестиционното предложение ще доведе до пропускане на пазарни позиции. Изземването на наносни материали ще подобри проводимостта на реката в разглеждания участък и ще осигури безопасност на корабоплаването.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Съгласно съгласувана схема от ИАППД участъка е от км 502.500 до км 499.800 на река Дунав. Участъкът за ползване е с площ 421 131 кв. м, а местоположението му е обозначено от 8 точки с географски координати, указани на схемата и добавени разстояния до бряг, фарватер и ширина на участъка за по-голяма яснота. Географски координати на граничните точки на кариерата за добив:

ШИРИНА – B ДЪЛЖИНА – L

 • 1 43° 48′ 10.08″ 25° 53′ 58.23″
 • 2 43° 48′ 44.93“ 25° 54′ 37.40
 • 3 43° 48′ 55.37″ 25° 54′ 50.88
 • 4 43° 49′ 21.91“ 25° 55′ 12.21
 • 5 43° 49′ 19.71“ 25° 55′ 17.41
 • 6 43° 48′ 52.18“ 25° 55′ 03.85
 • 7 43° 48′ 50.86“ 25° 54′ 52.71
 • 8 43° 48′ 07.66“ 25° 54′ 01.72

Изземването ще се извърши с плаващо техническо средство /дълбачка/, собственост на инвеститора. Иззетите наносни отложения ще се транспортират по реката посредством плаващи несамоходни баржи до собствено пристанище.

За реализирането на инвестиционното предложение не са необходими допълнителни площи за временни дейности.

Съгласно разрешения участък км 502.500 до км 499.800 и разрешената площ 421 131 кв. м, попада в района на разпространение на

   1. Повърхностни водни тела BG1DU000R001 и ДУНАВ DURWB001.

   2. Подземни водни тела – Порови води в Неогена – район Русе – Силистра

BG1G0000035, Карстови води в Русенската формация BG1G0000K1B041 и Карстови води в Малм – Валанжския басейн с код

BG1G0000J3K051.

Съгласно зоните за защита на водите в чл.119а, ал.1 от Закона за водите разрешения участък попада в Зона за защита на питейните води от подземни водни тела и зона стопански ценни видове риба.

Във връзка с мерките заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г. Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на инвестиционното предложение са забраните и ограниченията свързани с добива на наносни отложения:

Код на мярката HY_3 – Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реката.

Код на мярката HY_7 – Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките.

Други мерки, които следва да се имат предвид при изземването на наносните отложения.

Код на мярката DP_2 – Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности.

Код на мярката HY_5 – Изменение на всички разрешителни за добив на инертни материали от реки и включване на клаузи за отнемане на разрешителни при установяване на повече от 2 нарушения на ЗВ.

От предоставената схема на участъка за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав се вижда, че разрешеният участък е на повече от 50 м от десния бряг на река Дунав. Дейностите свързани с удълбочаване на речното легло чрез изземване на натрупани наносни отложения са съгласувани с ИАППД, която е компетентен орган по обслужването, проучването и поддържането на условията за корабоплаване по река Дунав. Предвид горепосоченото, забранителните мерки не са съотносими за разглеждания участък.

Дейностите за удълбочаване на речното легло чрез премахване на натрупани наносни отложения и отстраняване плитчините осигуряват поддържане и развитие на безопасни условия за корабоплаване в българския участък на река Дунав, в съответствие с международните ангажименти на Р България.

Инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 4 в съответствие с чл. 52, от ЗВ, при спазване изискванията на чл. 118з от ЗВ и Наредбата за ползване на повърхностни води, приета с ПМС№ 352 от 14.12.2016 год.

В този участък на р. Дунав е ситуиран мониторингов пункт за качество на повърхностни води с код BG1DU00918MS080 и координати 25° 54′ 25.09Е;

43° 47′ 35.48„N. Пунктът е от транс националната мониторингова мрежа /TNTM/ на Международната комисия за опазване на река Дунав/МКОРД/ и създаден преди 2003 год. Съгласно предоставените координати на участъка за ползване на воден обект, схемата на участъка е на по-малко от 3 км. От мониторинговият пункт.

В тази връзка дружеството ще представи доказване, че изземването няма да намали качеството на мониторинга.

С цел опазване на водите при реализирането на инвестиционното предложение ще се спазват разпоредбите на чл. 116, чл. 118ж, ал.2 и ал. 3.

6.Описание на основните процеси (източници на емисии от производствените процеси), /по проспектни данни/ включващи размер, капацитет, производителност.

Съгласно съгласувана схема от ИАППД участъка е от км 502.500 до км 499.800 на река Дунав. Участъкът за ползване е с площ 421 131 кв. м.

Добивът ще е в съответствие с разрешения в разрешителното за ползване на воден обект от ИАППД.

След като се получи разрешение дълбачката се транспортира по вода до мястото /кариерата/ определено от Изпълнителната агенция морска администрация гр. Русе. Извършва се маневриране, закотвяне, слагане на шамандури за предпазване от аварийни ситуации с други кораби. Към дълбачката се прикрепва баражната секция за товарене и започва изземването на баластрата от коритото на реката.

Добиването на инертна маса ще става „под вода”, като се изземват само динамични наносни отложения, без да се нарушава твърдото дъно /водоупора/ на речното корито.

Добивът се извършва постъпателно, сезонно, периодично, като не се експлоатира наведнъж цялата площ, съгласувана от ИАППД. Участъкът за добив представлява граница на една зона от реката, в която се разрешава разполагане на дълбачка „Тунджа“. В продължение на конкретния сезон дълбачката се мести в границите на този участък.

Добитите инертни материали се транспортират с корабите на дружеството по вода до собствено пристанище. Там се разтоварва с порталните пристанищни кранове и подава за преработка в ТМСИ (трошачно-миячно сортировъчна инсталация). Готовата продукция се товари с товаръчни машини на автомобили, а чрез т. н. товарен участък – система от ГТЛ (гумено-транспортни ленти).

При добива на инертни материали от коритото на река Дунав няма да се ползват площи или пътища по брега на реката. Дълбачката ще работи само през деня, като се очаква максималният дневен обем на иззетия материал да достига 2 000 т/ден.

Източник на емисии при осъществяване не основния процес е главно работещо на място плаващо техническо средство /дълбачка/, собственост на инвеститора.

Иззетите наносни отложения ще се транспортират по реката посредством плаващи несамоходни баражи до собствено пристанище.

Емисиите идват като резултат от работата на двигателя, но техния размер е незначителен, а като се има предвид, че се работи на открит терен, то отработените газове бързо се разсейват в атмосферата и не се наблюдава кумулативен ефект.

График за добив и режим на работа:

За извършване на дейностите по добиване на инертен материал ще се работи с д/ка „Тунджа“, собственост на „ДДФ“ АД при 12 часов работен ден и спазване на всички изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-битово обслужване и пожарна безопасност.

Графикът за извършване на изземване на наносен материал от р. Дунав е силно и пряко зависим от колебанията на водните стоежи на реката, тъй като при определени високи води не може да се работи ефективно.

Характера на дейността предвидена от реализирането и експлоатацията на

инвестиционното предложение – изземване на наносни материали, не предполага формиране на производствени отпадъчни води.

7. Схема на нова или промяна на съществуващи пътна инфраструктура.

Не се налага изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна

инфраструктура. Добивът ще се извършва с плавателни средства по р. Дунав.

8. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

По време на изземване на динамичните запаси (наносни отложения – пясък и чакъл) от коритото на р. Дунав, не са необходими никакви строителни дейности.

Дейностите ще се извършват само в границите на разглежданите наносни полета, като ще се изземват последователно на ивици, срещу течението, в посока отдолу – нагоре. Изземването на баластрата ще се извършва с плаващо техническо средство /дълбачка/, собственост на инвеститора. Иззетите наносни отложения ще се транспортират по реката посредством плаващи несамоходни баржи до собствено пристанище. Ще се работи до изчерпване на разрешените от ИАППД количества, след което обекта ще бъде закрит.

Възстановяването и последващото използване на такива запаси е възможно след формиране на нови процеси по течението на реката, която ще депонира наноси на същите места.

9. Предлагани методи за строителство.

Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не изисква

строителни дейности.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, водоползване.

Не се налага изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна

инфраструктура. Добивът ще се извършва с плавателни средства по р. Дунав.

11. Отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани – видове, количества и начин на третиране.

Производствени отпадъци – Не се очаква формиране на производствени отпадъци, както и на такива, които биха повлияли негативно на околната среда.

Битови отпадъци – Очакваните генерирани отпадъци от реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение са с битов характер (твърди битови отпадъци от персонала) и ще се третират съгласно организираната сметосъбираща система на Община Русе.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Имайки в предвид характера на дейността се очаква минимално отрицателно

въздействие върху параметрите на околната среда. Дружеството е набелязало някои мерки, които ще намалят до минимум това въздействие и са като следва:

 • Всички дейности във водния обект ще се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна ;
 • Добивът ще се извършва от водната част на наносното поле, при наличие на
 • маловодие;
 • Спазване технологията на добива и недопускане изземването на отложени наноси чрез изкопни дейности, които могат да причинят изместване на речното русло и промяна в ерозионния баланс на реката;
 • Работа единствено с изправна техника, на която периодично се извършват
 • технически прегледи и отстраняване на възникнали неизправности извън границите на водния обект;
 • Системно ще се наблюдава техниката, обслужваща дейността, с цел да не се допуска изтичане и замърсяване на реката с масла;
 • Зареждането с горива и подмяната на смазочните материали на използваната техника ще става на определена площадка извън границите на водния обект;
 • Да не се допуска унищожаване на растителност, животни и птици.
 • При добива на инертен материал от наносните полета от р. Дунав, ще се спазват и прилагат мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 год. в Дунавски район
   1. Повърхностни водни тела BG1DU000R001 и ДУНАВ DURWB001.

Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.

При добива на инертен материал от наносните полета от р. Дунав няма да се нарушава хидрологичния режим на река Дунав, няма да се нарушава и благоприятния природозащитен статус на защитените зони съгласно чл.119 а, ал.1, т.5 от ЗВ в участъците на реализация на ИП.

13. Други дейности , свързани с инвестиционното предложение/например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, тип на отоплението, вид на горивото и мощност на топлинния източник, третиране на отпадъчните води-вид на пречиствателното съоръжение, място на заустване/.

За реализиране на инвестиционното предложение не е необходимо инфраструктурно осигуряване на участъка. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение, като добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и т.н. не се предвиждат.

Характера на дейността предвидена от реализирането и експлоатацията на

инвестиционното предложение – изземване на наносни материали, не предполага формиране на производствени отпадъчни води.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

След приключване на процедурата в РИОСВ – гр. Русе за реализиране на

инвестиционното предложение, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за водите ще е необходимо издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект от ИАППД – Русе.

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Замърсяването и дискомфорта на околната среда от реализацията на инвестиционното предложение може да се определи като минимално. При изземването на наносни отложения, основните мероприятия по възстановяване и опазване на околната среда са естествените възстановителните процеси в речното русло. При предвиждания добив на наносни отложения, няма условия за възникване на замърсяване и дискомфорт.

За възстановяване на иззетия материал се разчита на естественото му отлагане в последващи хидроложки процеси в речното корито, а прекратяването на добивната дейност през размножителния период на рибите ще благоприятства за запазването и развитието на тяхната популация.

Емисиите идват като резултат от работата на двигателя, но техния размер е незначителен, а като се има предвид, че се работи на открит терен, то отработените газове бързо се разсейват в атмосферата и не се наблюдава

кумулативен ефект.

Не се очаква формиране на производствени отпадъци, както и на такива, които биха повлияли негативно на околната среда.

Очакваните генерирани отпадъци от реализацията и експлоатацията на

инвестиционното предложение са с битов характер (твърди битови отпадъци от персонала) и ще се третират съгласно организираната сметосъбираща система на Община Русе.

16. Риск от инциденти.

При спазване на технология на изземване на наносни отложения от динамичните речни запаси, рискът от възникване на инциденти е минимален. За максималното му ограничаване, добивните работи ще се извършват само от квалифициран персонал и изправна техника.

Евентуален риск от инциденти може да възникне при неправилно маневриране, при не обозначаване на участъка, при работа през нощта. За избягването на тези рискове, добивът се разрешава само в светлата част на деня, около дълбачката се поставят шамандури за предпазване от аварийни ситуации с други кораби.

Потенциален риск би било изтичането и замърсяването на реката и околните терени с нефтопродукти от техниката, обслужваща дейността, но системно ще се наблюдава, с цел да не се допускат разливи.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение.

1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните (направени от човека) характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.;

ДДФ „ИНВЕСТ“АД има съгласувана схема от ИАППД участъка е от км 502.500 до км 499.800 на река Дунав. Участъкът за ползване е с площ 421 131 кв.м, а местоположението му е обозначено от 8 точки с географски координати, указани на схемата и добавени разстояния до бряг в Прил. № 1. Географски координати на граничните точки на кариерата за добив:

 • ШИРИНА – B ДЪЛЖИНА – L
 • 1 43° 48′ 10.08″ 25° 53′ 58.23″
 • 2 43° 48′ 44.93“ 25° 54′ 37.40
 • 3 43° 48′ 55.37″ 25° 54′ 50.88
 • 4 43° 49′ 21.91“ 25° 55′ 12.21
 • 5 43° 49′ 19.71“ 25° 55′ 17.41
 • 6 43° 48′ 52.18“ 25° 55′ 03.85
 • 7 43° 48′ 50.86“ 25° 54′ 52.71
 • 8 43° 48′ 07.66“ 25° 54′ 01.72

Изземването ще се извърши с плаващо техническо средство /дълбачка/, собственост на инвеститора. Иззетите наносни отложения ще се транспортират по реката посредством плаващи несамоходни баржи до собствено пристанище.

За реализирането на инвестиционното предложение не са необходими допълнителни площи за временни дейности.

В близост до наносните полета няма разположени обекти подлежащи на здравна защита.

Районът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии /ДВ, бр. 133/1998 год., изм. И доп. Бр. 58/2017 год./ или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони по смисъла на ЗБР са BG0002024 „Рибарници Мечка“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-561/05.09.2008 год. на Министъра на околната среда и водите /ДВ,бр.84/2008 год./ и BG0000232 „Батин“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл.6, ал.1,т.1 и т.2 от ЗБР. Същите отстоят на около 12 605 м от разглеждания участък.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

ИП е разположено в държавни земи, влизащи в сервитута на реката,

поради което не се налага отчуждаване на земи. Речното корито в което са разположени наносните отложения е публична държавна собственост (съгласно чл. 11 от Закона за водите) и изземването няма да засегне частни земи.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Площадките на наносните полета не са включени в разглеждани или одобрени планове за земеразделяне и земеползване, за осъществяване на селскостопански или други дейности по общински или регионални планове.

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за. лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др. Национална екологична мрежа.

Съгласно разрешения участък км 502.500 до км 499.800 и разрешената площ 421 131 кв. м, попада в района на разпространение на

   1. Повърхностни водни тела BG1DU000R001 и ДУНАВ DURWB001.

   2. Подземни водни тела – Порови води в Неогена – район Русе – Силистра

BG1G0000035, Карстови води в Русенската формация BG1G0000K1B041 и Карстови води в Малм – Валанжския басейн с код

BG1G0000J3K051.

Съгласно зоните за защита на водите в чл.119а, ал.1 от Закона за водите разрешения участък попада в Зона за защита на питейните води от подземни водни тела и зона стопански ценни видове риба.

Във връзка с мерките заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г. Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на инвестиционното предложение са забраните и ограниченията свързани с добива на наносни отложения:

Код на мярката HY_3 – Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реката.

Код на мярката HY_7 – Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките.

Други мерки, които следва да се имат предвид при изземването на наносните отложения.

Код на мярката DP_2 – Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности.

Код на мярката HY_5 – Изменение на всички разрешителни за добив на инертни материали от реки и включване на клаузи за отнемане на разрешителни при установяване на повече от 2 нарушения на ЗВ.

В близост до наносните полета няма разположени санитарно охранителни зони (СОЗ).

Районът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии /ДВ, бр. 133/1998 год., изм. И доп. Бр. 58/2017 год./ или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

Добивът на наносни материали посредством плавателно средство категорично не може да доведе до удълбочаване на дъното (водоупора) и промяна в речното корито. Конструкцията на дълбачката е такава, че е технически невъзможно изгребване на скала (от каквато е съставено твърдото речно дъно). При достигане на скала, работата се преустановява и се пренастройва дълбочината на спускане на драгата.

Дейността е допустима спрямо Плана за управление на речните басейни – Дунавски район.

4.а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Реката отлага наноси на същите места в същите количества.

Динамичните запаси на река Дунав постоянно се възстановяват, т.е. водните течения в периодите, когато не се изземва материал запълват и възстановяват този динамичен запас.

Динамичните запаси са променливи и зависят от редица природни фактори като

особеностите на географията и бреговата ивица, пълноводието и ниските води, подводните течения, снеготопенето, притоците на река Дунав и други, независещи от човешката дейност фактори.

Върху скоростта на възстановяването влияние оказват фактори като нивото на река Дунав, сезонните амплитуди, състоянието на притоците и т.н. Изземването на инертните материали става без да се нарушава твърдото корито на реката, като добивът се извършва постъпателно, сезонно и периодично и не се експлоатира наведнъж цялата площ.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Участъците за изземване на инертни материали от река Дунав не могат да се избират от възложителя. Те се съобразяват с техническите изисквания за поддържане плавателния път, както и с необходимите разстояния, за да се предотврати рушенето на брега и островите. Компетентен орган да определи тяхното местоположение е ИАППД. В приложение към настоящата информация е представена съгласувана от ИАППД – Русе – схема.

По отношение на границите на участъка, следва да се отбележи, че те са условни и представляват разрешени (най-широки) граници, в които може да се движи дълбачката по време на добива, без това да предизвика вредни изменения на бреговете и водния режим. По-широките граници не са избрани с цел повече добити материали, а с цел да се гарантира възможност за добив при различни водни стоежи, респективно скорост на водното течение. Практически в границите на един участък при ниско водно ниво е възможен добив в една част, докато при пълноводие в същата тази част от участъка, добивът е невъзможен.

ІV.Характеристики на потенциалното въздействие /Кратко описание на

възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното

предложение/.

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси,

различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Инвестиционното предложение няма да има отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве, което е видно както от техническите параметри на обекта, така и поради достатъчната му отдалеченост от населените места.

Предложените наносни полета се намират в самото русло на реката ( публична държавна собственост), формирани са като резултат от преминаване на високи води и не са свързано по никакъв начин с пряко земеползване. Върху тях няма разположени материални активи и липсват също така единични или групови паметници на културата.

Изземването ще се извърши с плаващо техническо средство /дълбачка/, собственост на инвеститора. Иззетите наносни отложения ще се транспортират по реката посредством плаващи несамоходни баржи до собствено пристанище.

В процеса на изземване на наносни отложения няма да се създават сериозни проблеми с чистотата на атмосферния въздух.

При работа в по-топло и ветровито време не може да се очаква запрашаване на въздуха от движението на плавателните съдове, почти нулево и без отрицателни последствия за параметрите на околната среда.

Водите на р. Дунав могат да бъдат замърсени вследствие на неправилна експлоатация на добивната техника – например допускане разлив на гориво, масла и др. отпадъци. Затова е задължително фирмата да работи с изправна техника, на която периодично да се извършват технически прегледи и отстраняват повредите извън границите на водния обект.

Почвата в района на реката е излужен чернозем, на места примесен с глинесто-

песъчливи фрагменти. Върху нея не се оказва никакво въздействие, тъй-като добивните дейности са ограничени само върху наносните участъци .

Липсват данни за наличие на минерални ресурси с тяхното многообразие.

Добивът на материал в съществуващото наносно поле е ограничен в повърхностния слой на земните недра (дълбочината на изземване се посочва в разрешителното на ИАППД – Русе и не се образуват ями. След тази дълбочина профилът на речното корито показва глинести (речна тиня) и ситно песъчливо-глинести земни маси, които не са обект на добива.

Количеството строителни материали, които могат да бъдат добити от наносните полета ще се посочват в разрешителното за ползване на повърхностен воден обект.

По-голяма част от иззетите ресурси могат да се самовъзстановяват по естествен път чрез ново попълване с наносен материал в резултата от динамичните и активните орохидрографски и други руслови процеси, които са неизменна част от живота на речната екосистема. Всъщност това са новообразувани активни запаси, не се копае по бреговете от натрупани стари чакълесто-пясъчни утайки, което е нежелателно и би изисквало сериозни рекултивационни мероприятия.

Обектът се намира в район с добре развита пътна мрежа, не се налага изграждане на нови пътища, което би довело до нарушаване на ландшафта.

Добивът на инертни материали (речна баластра и речен пясък) се извършва с дълбачка „Тунджа“ – многокофова дълбачка с производителност около 650 тона/час.

За оценка на звуковата мощност от дълбачката и шумовото въздействие върху жилищната територия описана по-горе са използвани:

Наредба № 6 от 26.06.2006г.за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

(Д.в.бр. 16/2006г.).

Еквивалентните А-претеглени нива на шума LAтер,Т в децибели [dB(А)] в местата на въздействие (изчислителна точка от територията на защитавания обект) за ден, вечер и нощ (период T = 12, 4, 8 часа) се определят по формулата: LАтер,Т = LАекв,T(*) – DLразст. – DLекр,

LАтер,Т = LАекв,T(*) – DLразст. – DLекр, където:

LАекв,T(*) е изходното еквивалентно ниво на източника на шум в dB(А);

Съгласно протоколи от измервания, еквивалентното ниво на шум, измерено в машинното отделение е 97.4 dB/A.

DLразст. – намаляването на нивото на шума в dB(А) в зависимост от разстоянието и разликата във височините на източника и изчислителната точка (мястото на въздействие), определено по графиката на фиг. 4.1.

DLекр – намаляването на нивото на шума в dB(А) от екраниращи съоръжения по пътя на разпространение на шума в зависимост от конкретните условия; екраниращи съоръжения могат да бъдат шумозащитни насипи и стени, естествени хълмове, зелени насаждения и др.

LАтер,Т = LАекв,T(*) – DLразст. – DLекр=97.4 – 68.0 – 0=29.4 dB(A)

Съгласно Наредба № 6/2006 г. на МОСВ граничните стойности на показателите на шума са както следва: в мястото на въздействие (най-близката граница на жилищна зона):

 • еквивалентно дневно ниво – 55 dB (А);

 • еквивалентно вечерно ниво – 50 dB (А); – еквивалентно нощно ниво – 45 dB (А).

Получената стойност на шума от дълбачката в границата на въздействие 29.4 dB(A) е под нормативно определените еквивалентни нива за дневен, нощен и вечерен шум за жилищни зони и без да се отчита допълнителното намаляване на шума следствие екраниращото действие на сгради в промишлената зона.

Следва да се отбележи, че по време на добива, двигателите на кораба не са включени и не генерират шум.

Секциите се транспортират с корабите на дружеството до разтоварището на същото. Там се разтоварва с порталните пристанищни кранове и подава за преработка в ТМСИ (трошачно-миячно сортировъчна инсталация). Готовата продукция се товари с товаръчни машини на автомобили, а чрез т. н. Товарен участък – система от ГТЛ.

От изложените дотук факти се вижда, че реализацията на ИП няма да има негативни въздействия върху почвата, геоложката основа и земните недра. На площадката не се очакват дълготрайни въздействия от антропогенен характер, тъй-като няма да се строят други, обитаеми от хора сгради и съоръжения.

Не се предвижда ремонтиране на използвана машинна техника на мястото на добиване, така, че няма да има генериране на различни видове отпадъци, свързани с ремонта на техниката и тяхното специфично въздействие.

При проследяване на технологичния процес не се установява излъчването на какъвто и да е вид радиация, няма съпътстващи производството вибрационни процеси, които могат да имат негативен ефект върху елементите на околната среда.

2 .Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Река Дунав има водно количество от порядъка на 7 000 м3/сек. Заедно с водата, реката носи и десетки милиони тонове годишно плаващи и дънни наноси. Това представляват пясъци, баластра, тиня и други продукти на водната ерозия в горното течение на реката. В участъци от реката, в които скоростта на водата е по-ниска започва отлагане на наносите. Това води до постепенно намаляване на дълбочината на участъка и поява на плитчини и прагове при ниски водни стоежи. В същото време при повишаване на водното ниво, от същия този участък започват процеси на изнасяне на отложените вече наноси.

Начинът на добив – дълбоководно от 4-6.5 м от дъното на реката гарантира изземване на наносни отложения от динамичния запас на реката, без засягане на твърдото дъно (водоупор).

Районът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии /ДВ, бр. 133/1998 год., изм. И доп. Бр. 58/2017 год./ или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони по смисъла на ЗБР са BG0002024 „Рибарници Мечка“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-561/05.09.2008 год. на Министъра на околната среда и водите /ДВ,бр.84/2008 год./ и BG0000232 „Батин“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл.6, ал.1,т.1 и т.2 от ЗБР. Същите отстоят на около 12 605 м от разглеждания участък.

При посещението на обекта не бяха установени видове включени в Приложение 2, към чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, които са приоритетни за опазване в техните местообитания.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянна и временно, положително и отрицателно).

По време на изземването на наносните отложения ще се създават условия за временно, периодично, сравнително краткотрайно пряко, но несъществено въздействие върху речната екосистема.

Въздействието би могло да се оцени с ниска интензивност и почти нулево върху цялостните речни руслови процеси, флората и фауната.

4. Обхват на въздействието (географски район, засегнатото население, населени места /наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители, и др.).

Географският район на обекта е северната част от централна Дунавска хълмиста равнина, в долното течение на р. Дунав. В административно отношение попада в землището на гр. Русе, община Русе, област Русе. Най-близкото населено място е гр. Русе с около 100 000 жители, които няма да бъдат повлияни от извършваните дейности. Град Русе не е курортно селище.

5. Вероятност на поява на въздействието.

Има вероятност от поява на временно, периодично, сравнително краткотрайно пряко въздействие, но без значителни отрицателни последствия, които биха повлияли сериозно върху растителните, животинските видове и техните популации.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Очакваното косвено въздействие е с малък обхват (локално), по степен – незначително (съпоставимо с естествените процеси), по продължителност – дълготрайно (през целия период на добивните работи), с възможност за възстановяване след прекратяване на работата. Не се очаква кумулативен ефект от реализацията на други проекти със съпоставим мащаб.

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Препоръчват се следните мерки:

 • Забранява се изземването на наносни отложения през размножителния период на видовете риби обитаващи реката в този участък;
 • Спазване технологията на добив и недопускане изземването на наносни отложения чрез изкопни дейности, които могат да причинят изместване на речното русло и промяна в ерозионния баланс на реката;
 • Достъпът до брега транспорта да се извършва само по съществуващите сега пътища;
 • Да се работи само с изправни в техническо отношение машини и квалифициран персонал;
 • Да се следи внимателно развитието (мониторинг) на наносните отлагания при

пълноводие, след преминаването на високи води и се реагира адекватно на активните хидроморфологични процеси в речното русло;

Здравно-хигиенни аспекти. Профилактични мерки по отношение опазване здравето на работещите на обекта. Могат да се изброят следните основни изисквания за безопасни условия на труд:

 • Да се използват лични предпазни средства;
 • Работниците да са снабдени с подходящо за сезона работно облекло;
 • Да се провеждат редовни профилактични прегледи насочени към разкриване на свързаните с труда заболявания.

8. Трансграничен характер на въздействията.

При реализацията и експлоатацията на ИП, с така разглежданите параметри, не се предполага възможност за трансграничен характер на въздействието.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Схема на участъка за добив, издадена от ИАППД;

 2. Писмо от Басейнова дирекция „Дунавски район“;

Инвеститор:

Петър Иванов – изпълнителен директор на

ДДФ „Инвест“ АД – Русе

––––––––––––––––––––––––––––

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към чл.10, ал.1

За преценка на вероятната степен на инвестиционното предложение

ИЗЗЕМВАНЕ НА НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ С ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИЯ ЗАПАС НА РЕКА ДУНАВ, В УЧАСТЪКА

КМ 502.500 ДО КМ 499.800

 1. Информация за контакт за възложителя / орган или оправомощено по закон трето лице/: име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес на електронна поща

Възложител: ДДФ„ИНВЕСТ“ АД

Седалище и адрес на управление: Област Русе, Община Русе, град Русе, Източна промишлена зона, бул. „Тутракан“№ 41

ЕИК 117 070 029

 1. Пълен пощенски адрес.

Пълен пощенски адрес: Област Русе, Община Русе, град Русе, Източна промишлена зона, бул. „Тутракан“№ 41

ТЕЛЕФОН, ФАКС И E-MAIL.

Телефон: тел.082–845-519, факс:082 846-104,

e-mail: ddf_ruse@abv.bg

 1. Обща информация на инвестиционното предложение

Основната дейност на дружеството е добив и преработка на инертни материали от р. Дунав. Добивът на инертни материали (речна баластра и речен пясък) се извършва с дълбачка „Тунджа“ – многокофова дълбачка с производителност около 650 тона/час. Добитото количество се товари на несамоходни секции от серията 19 000 с товароподемност 1 900 т. всяка, собственост на ДДФ АД, чрез м/к „Атия“, м/к „Балкан“ и м/к „Хан Омуртаг“ до пристанище ДДФ за анализ.

Секциите се транспортират с корабите на дружеството до разтоварището на същото. Там се разтоварва с порталните пристанищни кранове и подава за преработка в ТМСИ (трошачно-миячно сортировъчна инсталация). Готовата продукция се товари с товаръчни машини на автомобили, а чрез т. н. Товарен участък – система от ГТЛ

Цел на инвестиционното предложение е: Получаване на разрешителен документ по реда на чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за водите за изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав от км 502.500 до км. 499.800. Компетентен орган за издаване на разрешителното, на основание чл. 52, ал.1, т.2 от Закона за водите е ИАППД.

За осъществяване на инвестиционното намерение ще е необходимо ползването на повърхностен воден обект – р. Дунав. Добивът на инертни материали ще се осъществява механизирано, от многокофова дълбачка.

многокофова дълбачка

Капацитета на добива ще е в съответствие с издаденото разрешително за ползване на воден обект от ИАППД.

Участъка за ползване е с площ 421 131 кв. м., а местоположението му е обозначено от 6 точки с географски координати, указани на схема и добавени разстояния до бряг, фарватер за по-голяма яснота.

Зареждането с горива и подмяната на смазочните материали на използваната техника ще става на площадка на дружеството извън границите на водния обект.

Добитите инертни материали ще се депонират и сортират в ТМСИ (трошачно-миячно сортировъчна инсталация).

а/ местоположение на инвестиционното предложение – област, община, землище, номер на имота;

Географският район на обекта е северната част от централна Дунавска хълмиста равнина, в долното течение на р. Дунав. В административно отношение попада в землището на гр. Русе, община Русе, област Русе. Най-близкото населено място е гр. Русе с около 100 000 жители, които няма да бъдат повлияни от извършваните дейности. Град Русе не е курортно селище.

Съгласно съгласувана схема от ИАППД участъка е от км 502.500 до км 499.800 на река Дунав. Участъкът за ползване е с площ 421 131 кв.м, а местоположението му е обозначено от 8 точки с географски координати, указани на схемата Прил. № 1 и добавени разстояния до бряг, фарватер и ширина на участъка за по-голяма яснота.. Географски координати на граничните точки на кариерата за добив:

ШИРИНА – B ДЪЛЖИНА – L

 • 1 43° 48′ 10.08″ 25° 53′ 58.23″
 • 2 43° 48′ 44.93“ 25° 54′ 37.40
 • 3 43° 48′ 55.37″ 25° 54′ 50.88
 • 4 43° 49′ 21.91“ 25° 55′ 12.21
 • 5 43° 49′ 19.71“ 25° 55′ 17.41
 • 6 43° 48′ 52.18“ 25° 55′ 03.85
 • 7 43° 48′ 50.86“ 25° 54′ 52.71
 • 8 43° 48′ 07.66“ 25° 54′ 01.72

Изземването ще се извърши с плаващо техническо средство /дълбачка/, собственост на инвеститора. Иззетите наносни отложения ще се транспортират по реката посредством плаващи несамоходни баржи до собствено пристанище.

За реализирането на инвестиционното предложение не са необходими допълнителни площи за временни дейности.

Съгласно разрешения участък км 502.500 до км 499.800 и разрешената площ 421 131 кв. м, попада в района на разпространение на

   1. Повърхностни водни тела BG1DU000R001 и ДУНАВ DURWB001.

   2. Подземни водни тела – Порови води в Неогена – район Русе – Силистра

BG1G0000035, Карстови води в Русенската формация BG1G0000K1B041 и Карстови води в Малм – Валанжския басейн с код

BG1G0000J3K051.

Съгласно зоните за защита на водите в чл.119а, ал.1 от Закона за водите разрешения участък попада в Зона за защита на питейните води от подземни водни тела и зона стопански ценни видове риба.

Във връзка с мерките заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г. Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на инвестиционното предложение са забраните и ограниченията свързани с добива на наносни отложения:

Код на мярката HY_3 – Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реката.

Код на мярката HY_7 – Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките.

Други мерки, които следва да се имат предвид при изземването на наносните отложения.

Код на мярката DP_2 – Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности.

Код на мярката HY_5 – Изменение на всички разрешителни за добив на инертни материали от реки и включване на клаузи за отнемане на разрешителни при установяване на повече от 2 нарушения на ЗВ.

От предоставената схема на участъка за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав се вижда, че разрешеният участък е на повече от 50 м от десния бряг на река Дунав. Дейностите свързани с удълбочаване на речното легло чрез изземване на натрупани наносни отложения са съгласувани с ИАППД, която е компетентен орган по обслужването, проучването и поддържането на условията за корабоплаване по река Дунав. Предвид горепосоченото, забранителните мерки не са съотносими за разглеждания участък.

Дейностите за удълбочаване на речното легло чрез премахване на натрупани наносни отложения и отстраняване плитчините осигуряват поддържане и развитие на безопасни условия за корабоплаване в българския участък на река Дунав, в съответствие с международните ангажименти на Р България.

Инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 4 в съответствие с чл. 52, от ЗВ, при спазване изискванията на чл. 118з от ЗВ и Наредбата за ползване на повърхностни води, приета с ПМС№ 352 от 14.12.2016 год.

В този участък на р. Дунав е ситуиран мониторингов пункт за качество на повърхностни води с код BG1DU00918MS080 и координати 25° 54′ 25.09Е;

43° 47′ 35.48„N. Пунктът е от транс националната мониторингова мрежа /TNTM/ на Международната комисия за опазване на река Дунав/МКОРД/ и създаден преди 2003 год. Съгласно предоставените координати на участъка за ползване на воден обект, схемата на участъка е на по-малко от 3 км. От мониторинговият пункт.

б/ срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение

Цел на инвестиционното предложение е: Получаване на разрешителен документ по реда на чл. 46, ал. 1, т.4 от Закона за водите за изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав от км 502.500 до км. 499.800. Компетентен орган за издаване на разрешителното, на основание чл. 52, ал.1, т.2 от Закона за водите е ИАППД.

Добивът ще е в съответствие с разрешения в разрешителното за ползване на воден обект от ИАППД.

След като се получи разрешение дълбачката се транспортира по вода до мястото /кариерата/ определено от “Изпълнителната агенция морска администрация гр. Русе”. Извършва се маневриране, закотвяне, слагане на шамандури за предпазване от аварийни ситуации с други кораби. Към дълбачката се прикрепва баражната секция за товарене и започва изземването на баластрата от коритото на реката.

Добиването на инертна маса ще става „под вода”, като се изземват само динамични наносни отложения, без да се нарушава твърдото дъно /водоупора/ на речното корито.

Добивът се извършва постъпателно, сезонно, периодично, като не се експлоатира наведнъж цялата площ, съгласувана от ИАППД. Участъкът за добив представлява граница на една зона от реката, в която се разрешава разполагане на дълбачката. В продължение на конкретния сезон дълбачката се мести в границите на този участък.

Добитите инертни материали се транспортират с корабите на дружеството по вода до собствено пристанище. Там се разтоварва с порталните пристанищни кранове и подава за преработка в ТМСИ (трошачно-миячно сортировъчна инсталация). Готовата продукция се товари с товаръчни машини на автомобили, а чрез т. н. товарен участък – система от ГТЛ (гумено-транспортни ленти).

При добива на инертни материали от коритото на река Дунав няма да се ползват площи или пътища по брега на реката.

в/ цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др. строителство.

По време на изземване на динамичните запаси (наносни отложения – пясък и чакъл) от коритото на р. Дунав, не са необходими никакви строителни дейности.

Дейностите ще се извършват само в границите на разглежданите наносни полета, като ще се изземват последователно на ивици, срещу течението, в посока отдолу – нагоре. Изземването на баластрата ще се извършва с плаващо техническо средство /дълбачка/, собственост на инвеститора. Иззетите наносни отложения ще се транспортират по реката посредством плаващи несамоходни баржи до собствено пристанище. Ще се работи до изчерпване на разрешените от ИАППД количества, след което обекта ще бъде закрит.

Възстановяването и последващото използване на такива запаси е възможно след формиране на нови процеси по течението на реката, която ще депонира наноси на същите места.

г/ необходимост от нова инфраструктура – пътища, електроснабдяване, В и К

Не се налага изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Добивът ще се извършва с плавателни средства по р. Дунав.

Не се налага изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Добивът ще се извършва с плавателни средства по р. Дунав.

 1. Орган, отговорен за одобряване на инвестиционното предложение

Директора на РИОСВ – Русе;

Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за водите ще е необходимо издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, от ИАППД – Русе.

 1. Характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите.

Към инвестиционното предложение е приложена скица.

ИП е разположено в държавни земи, влизащи в сервитута на реката, поради което не се налага отчуждаване на земи. Речното корито в което са разположени наносните отложения е публична държавна собственост (съгласно чл. 11 от Закона за водите) и изземването няма да засегне частни земи.

Съгласно разрешения участък км 502.500 до км 499.800 и разрешената площ 421 131 кв. м, попада в района на разпространение на

   1. Повърхностни водни тела BG1DU000R001 и ДУНАВ DURWB001.

   2. Подземни водни тела – Порови води в Неогена – район Русе – Силистра

BG1G0000035, Карстови води в Русенската формация BG1G0000K1B041 и Карстови води в Малм – Валанжския басейн с код

BG1G0000J3K051.

Съгласно зоните за защита на водите в чл.119а, ал.1 от Закона за водите разрешения участък попада в Зона за защита на питейните води от подземни водни тела и зона стопански ценни видове риба.

Районът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии /ДВ, бр. 133/1998 год., изм. И доп. Бр. 58/2017 год./ или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони по смисъла на ЗБР са BG0002024 „Рибарници Мечка“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-561/05.09.2008 год. на Министъра на околната среда и водите /ДВ,бр.84/2008 год./ и BG0000232 „Батин“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл.6, ал.1,т.1 и т.2 от ЗБР. Същите отстоят на около 12 605 м от разглеждания участък.

Цели за опазване на защитена зона „Рибарници Мечка“

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации,

предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове,

предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания

видов състав, характерни видове и условия на средата.

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни

местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в

рамките на защитената зона.

Защитени са следните видове:

ПТИЦИ:

 • Бухал Bubo bubo
 • Черна рибарка Chlidonias niger
 • Белобуза рибарка Chlidonias hybridus
 • Белочела рибарка Sterna albifrons
 • Речна рибарка Sterna hirundo
 • Каспийска рибарка Sterna caspia
 • Малък горски водобегач Tringa glareola
 • Червеногуша гъска Branta ruficollis
 • Бойник Philomachus pugnax
 • Малка чайка Larus minutus
 • Синявица Coracias garrulus
 • Водно шаварче Acrocephalus paludicola
 • Червеногърба сврачка Lanius collurio
 • Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus
 • Градинска овесарка Emberiza hortulana
 • Ръждив aнгъч Tadorna ferruginea
 • Късопръст ястреб Accipiter brevipes
 • Белоопашат мишелов Buteo rufinus
 • Kръстат (царски) орел Aquila heliaca
 • Саблеклюн Recurvirostra avosetta
 • Земеродно рибарче Alcedo atthis
 • Черночела сврачка Lanius minor
 • Малка бяла чапла Egretta garzetta
 • Белоока потапница Aythya nyroca
 • Mалка белочела гъска Anser erythropus
 • Поен лебед Cygnus cygnus
 • Бяла лопатарка Platalea leucorodia
 • Блестящ ибис falcinellus
 • Черен щъркел Ciconia nigra
 • Малък нирец Mergus albellus
 • Голяма бяла чапла Egretta alba
 • Бял щъркел Ciconia ciconia
 • Гривеста чапла Ardeola ralloides
 • Нощна чапла Nycticorax nycticorax
 • Mалък воден бик Ixobrychus minutus
 • Кокилобегач Himantopus himantopus
 • Къдроглав пеликан Pelecanus crispus
 • Черен кълвач Dryocopus martius
 • Голям воден бик Botaurus stellaris
 • Ръждива чапла Ardea purpurea
 • Голяма пъструшка Porzana porzana
 • Сив жерав Grus grus
 • Mалък корморан Phalacrocorax pygmeus
 • Малка пъструшка Porzana pusilla
 • Осояд Pernis apivorus
 • Малък сокол Falco columbarius
 • Вечерна ветрушка Falco vespertinus
 • Oрел рибар Pandion haliaetus
 • Малък орел Hieraaetus pennatus
 • Скален орел Aquila chrysaetos
 • Орел змияр Circaetus gallicus
 • Ливаден дърдавец Crex crex
 • Голям креслив орел Aquila clanga
 • Белоопашат морски орел Haliaeetus albicilla
 • Тръстиков блатар Circus aeruginosus
 • Полски блатар Circus cyaneus
 • Степен блатар Circus macrourus
 • Малък креслив орел Aquila pomarina
 • Черна каня Milvus migrans
 • Черноврат гмурец Podiceps nigricollis
 • Голям зеленоног водобегач Tringa nebularia
 • Жълтокрака чайка Larus cachinnans
 • Малък ястреб Accipiter nisus
 • Планинска потапница Aythya marila
 • Обикновен мишелов Buteo buteo
 • Тъмногръд брегобегач Calidris alpina
 • Кривоклюн брегобегач Calidris ferruginea
 • Сив брегобегач Calidris temminckii
 • Речна чайка Larus ridibundus
 • Орко Falco subbuteo
 • Черношипа ветрушка Falco tinnunculus
 • Малка бекасина Lymnocryptes minimus
 • Кадифена потапница Melanitta fusca
 • Голям нирец Mergus merganser
 • Среден нирец Mergus serrator
 • Голям свирец Numenius arquata
 • Малък зеленоног водобегач Tringa stagnatilis
 • Червеногуш гмурец Podiceps grisegena
 • Камъкообръщач Arenaria interpres
 • Малък гмурец Tachybaptus ruficollis
 • Бял ангъч Tadorna tadorna
 • Голям горски водобегач Tringa ochropus
 • Голям гмурец Podiceps cristatus
 • Сива чапла Ardea cinerea
 • Чайка буревестница Larus canus
 • Голям корморан Phalacrocorax carbo
 • Малък червеноног водобегач Tringa totanus
 • Ням лебед Cygnus olor
 • Посевна гъска Anser fabalis
 • Голяма белочела гъска Anser albifrons
 • Сива гъска Anser anser
 • Фиш Anas penelope
 • Сива патица Anas strepera
 • Зеленоглава патица Anas platyrhynchos
 • Шилоопашата патица Anas acuta
 • Лятно бърне Anas querquedula
 • Клопач Anas clypeata
 • Средна бекасина Gallinago gallinago
 • Кафявоглава потапница Aythya ferina
 • Черноопашат крайбрежан бекас Limosa limosa
 • Обикновена калугерица Vanellus vanellus
 • Сребриста булка Pluvialis squatarola
 • Речен дъждосвирец Charadrius dubius
 • Стридояд Haematopus ostralegus
 • Зеленоножка Gallinula chloropus
 • Брегова лястовица Riparia riparia
 • Обикновен пчелояд Merops apiaster
 • Звънарка Bucephala clangula
 • Лиска Fulica atra
 • Голям червеноног водобегач Tringa erythropus
 • Качулата потапница Aythya fuligula

Целта на опазване на дивата флора и фауна в ЗЗ „Батин“

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации,

предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове,

предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания

видов състав, характерни видове и условия на средата.

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни

местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване врамките на защитената зона.

Защитени са следните видове:

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:

 • Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion
 • albae)
 • Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
 • albae)
 • 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-
 • Nanojuncetea
 • Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of
 • the Isoлto-Nanojuncetea
 • 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition
 • Natural euthrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetation
 • 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.
 • Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation
 • 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi
 • Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi
 • 6250 * Панонски льосови степни тревни съобщества
 • Pannonic loess steppic grasslands
 • 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс
 • Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels
 • 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus
 • angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)
 • Riparian mixed forest of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or
 • Fraxinus angustifolia along the great rivers (Ulmenion minoris)
 • 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens
 • Pannonian woods with Quercus pubescens
 • 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа
 • Moesian silver lime woods

БОЗАЙНИЦИ:

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:

РИБИ:

 • Lutra lutra
 • Видра
 • Canis lupus
 • * Европейски вълк
 • Mesocricetus newtoni
 • Добруджански (среден) хомяк
 • Miniopterus schreibersi
 • Дългокрил прилеп
 • Myotis capaccinii
 • Дългопръст нощник
 • Rhinolophus euryale
 • Южен подковонос
 • Vormela peregusna
 • Пъстър пор
 • Elaphe quatuorlineata
 • Ивичест смок
 • Emys orbicularis
 • Обикновена блатна костенурка
 • Triturus dobrogicus
 • Добруджански тритон
 • Zingel streber
 • Малка вретенарка
 • Aspius aspius
 • Распер
 • Cobitis elongata
 • Голям щипок
 • Cobitis taenia
 • Обикновен щипок
 • Eudontomyzon mariae
 • Украинска минога
 • Gobio albipinnatus
 • Ивичест смок
 • Emys orbicularis
 • Обикновена блатна костенурка
 • Triturus dobrogicus

РИБИ:

 • Малка вретенарка
 • Aspius aspius
 • Распер
 • Cobitis elongata
 • Голям щипок
 • Cobitis taenia
 • Обикновен щипок
 • Eudontomyzon mariae
 • Украинска минога
 • Gobio albipinnatus
 • Високотел бибан
 • Gymnocephalus schraetzer
 • Ивичест бибан
 • Misgurnus fossilis
 • Виюн
 • Pelecus cultratus
 • Сабица
 • Rhodeus sericeus amarus
 • Европейска горчивка
 • Zingel zingel
 • БЕЗГРЪБНАЧНИ:
 • Unio crassus
 • Бисерна мида
 • Coenagrion ornatum
 • Ценагрион
 • Cerambyx cerdo
 • Обикновен сечко
 • Lucanus cervus
 • Бръмбар рогач
 • Morimus funereus
 • Буков сечко
 • Rosalia alpina

ИНВЕСТИТОР:

 • Петър Иванов – изпълнителен директор на ДДФ „Инвест“ АД – Русе

 

––––––––
Изтеглете в PDF формат: