И Н Ф О Р М А Ц И Я за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения / съгл. ПМС №59/07.03.2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г./

СВАЛИ В ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТ     И Н Ф О Р М А Ц И Я ОВОС

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения

/ съгл. ПМС №59/07.03.2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г./

ИЗЗЕМВАНЕ НА НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ С ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИЯ ЗАПАС НА РЕКА ДУНАВ, В УЧАСТЪКА

КМ 532.000 ДО КМ 531.100

І.Информация за контакт с възложителя:

1. ДДФ „ИНВЕСТ“ АД-РУСЕ

2.Точен и пълен пощенски адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, ИПЗ, бул. „Тутракан“ № 41

ЕИК 117 070 029

3.Телефон, факс и e-mail: тел.082–845-519, факс:082 846-104,

e-mail: ddf_ruse@abv.bg

4.Лице за контакти, адрес: инж. Георги Георгиев –тел. 0888 637 727, ИПЗ, гр. Русе,

бул. „Тутракан“ № 41

II. Резюме на инвестиционното предложение.

1.Характеристика на инвестиционното предложението;

а/размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Основната дейност на дружеството е добив и преработка на инертни материали от р. Дунав. Добивът на инертни материали (речна баластра и речен пясък) се извършва с дълбачка „Тунджа“ – многокофова дълбачка с производителност около 650 тона/час. Добитото количество се товари на несамоходни секции от серията 19 000 с товароподемност 1 900 т. всяка.

Секциите се транспортират с корабите на дружеството до разтоварището на същото. Там се разтоварва с порталните пристанищни кранове и подава за преработка в ТМСИ (трошачно-миячно сортировъчна инсталация). Готовата продукция се товари с товаръчни машини на автомобили, а чрез т. н. Товарен участък – система от ГТЛ.

Цел на инвестиционното предложение е: Получаване на разрешителен документ по реда на чл. 46, ал. 1, т.4 от Закона за водите за изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав от км 532.000 до км. 531.100. Компетентен орган за издаване на разрешителното, на основание чл. 52, ал.1, т.2 от Закона за водите е ИАППД.

За осъществяване на инвестиционното намерение ще е необходимо ползването на повърхностен воден обект – р. Дунав. Добивът на инертни материали ще се осъществява механизирано, от многокофова дълбачка.

Капацитета на добива ще е в съответствие с издаденото разрешително за ползване на воден обект от ИАППД.

Площта за ползване е 151 362 кв. м. а местоположението му е обозначено от 4 точки с географски координати, указани на схема и добавени разстояния до бряг, фарватер за по-голяма яснота.

Зареждането с горива и подмяната на смазочните материали на използваната техника ще става на площадка дружеството извън границите на водния обект.

Добитите инертни материали ще се депонират и сортират в ТМСИ (трошачно-миячно сортировъчна инсталация).

Изземването на наносните материали ще се осъществява извън размножителния период на рибната фауна.

Основната мотивация за реализирането на инвестиционното предложение е пазарната необходимост от строителни материали. За почти всички строителни дейности е необходимо влагането на големи количества инертен материал. Тези суровини са предпочитани поради лесния достъп до тях, както и от факта, че добития материал в повечето случаи е промит с вода от реката и не е необходимо изразходването на големи допълнителни количества вода, което би оскъпило производството.

От екологична гледна точка изземването на материал от динамично формиралите се запаси (наносни отложения) до голяма степен нормализира русловите процеси в реката и предпазва бреговете от ерозия, а запасите обикновено се самовъзстановяват при последващи високи речни води.

В дружеството е внедрена и функционира интегрирана система за управление по отношение на качеството, здравето и безопасността и околната среда в съответствие с международните стандарти БДС EN ISO 9001:2008, BS OHSAS

1800:2007 и БДС EN ISO 1400:2005.

б/ Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Не се налагат и градоустройствени и инфраструктурни промени.

в/ Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие;

Отлагането на наноси представлява един постоянен във времето природен процес. Наслагването на наноси по дъното на реката се влияе силно от водното течение, респективно скоростта на движение на водата. Участъците от реката, в които се отлага значително количество наноси обикновено са постоянни по местоположение – около островите, или други прегради по пътя на водата, където съществуват предпоставки за забавяне на водното течение.

В същото време, при различни водни стоежи, скоростта на водата в различните участъци се променя, което води до периодично отмиване и нанасяне на наносите надолу по течението. За река Дунав е характерно пролетно пълноводие и есенно маловодие. Във тази връзка в рамките на една календарна година, наносите и условията за добив в даден участък се променят.

Конструкцията на дълбачката не позволява добив при много ниски и много високи водни нива. Тя може да работи при дълбочини от 6.5 до 13 м, като при по-ниски водни нива (дълбочина по-малка от 6.5 м) и при пълноводие с по-големи дълбочини (над 13 м), добивът е практически невъзможен.

Предложеният от Възложителя начин за добив на инертни материали е най-масово прилаганият по река Дунав, включително от румънска страна в или в близост до разглеждания участък.

Конструкцията на драгата се състои от кофи, позволяващи изтичане на водата при загребването и изнасянето на баластрата, както и възможност за изплъзване на случайно попаднали видове риби. По този начин, по цялото течение на река Дунав от устието до делтата се извършва добив на инертни материали с плаващи средства.

Във връзка с горното, алтернативи по местоположение на конкретния участък не са разглеждани, тъй като той е съгласуван от ИАППД.

По отношение екологичните изисквания и защита на видовете, предмет на опазване в близките защитени зони и територии, следва да се отбележи, че:

  • Изземване на инертни материали от коритото на реката посредством плаващи средства не противоречи на целите на опазване в най-близко разположените защитени зони.

  • Дейността по добив на инертни материали от коритото на река Дунав гарантирано не може да се извършва през размножителния период на рибите. Ежегодно Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури със заповед забранява риболова и всякакви дейности във водния обект (в т.ч. и добив на инертни материали) в размножителния период на рибите – априлмай.

нулева алтернатива – не е разглеждана. Нереализирането на инвестиционното предложение ще доведе до пропускане на пазарни позиции. Изземването на наносни материали ще подобри проводимостта на реката в разглеждания участък и ще осигури безопасност на корабоплаването.

г/ генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране и отпадъчни води;

Производствени отпадъци – Не се очаква формиране на производствени отпадъци, както и на такива, които биха повлияли негативно на околната среда.

Битови отпадъци – Очакваните генерирани отпадъци от реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение са с битов характер (твърди битови отпадъци от персонала) и ще се третират съгласно организираната сметосъбираща система на Община Русе.

д/ замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Имайки предвид характера на дейността се очаква минимално отрицателно

въздействие върху параметрите на околната среда. Дружеството е набелязало някои мерки, които ще намалят до минимум това въздействие и са като следва:

* Всички дейности във водния обект ще се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна ;

* Добивът ще се извършва от водната част на наносното поле, при наличие на

маловодие;

* Спазване технологията на добива и недопускане изземването на отложени наноси чрез изкопни дейности, които могат да причинят изместване на речното русло и промяна в ерозионния баланс на реката;

* Работа единствено с изправна техника, на която периодично се извършват

технически прегледи и отстраняване на възникнали неизправности извън границите на водния обект;

* Системно ще се наблюдава техниката, обслужваща дейността, с цел да не се допуска изтичане и замърсяване на реката с масла;

* Зареждането с горива и подмяната на смазочните материали на използваната техника ще става на определена площадка извън границите на водния обект;

* Да не се допуска унищожаване на растителност, животни и птици.

* При добива на инертен материал от наносните полета от р. Дунав, ще се спазват и прилагат мерките от програма 7.1.9 Мерки за защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване, заложени в ПУРБ на Дунавски район:

– BG1MB137 – Разрешителен режим за водно тяло, съобразно ОВОС/екологичната оценка и/или оценката за съвместимост;

-BG1MB162 – Реализацията на инвестиционни намерения, планове, програми и

проекти, попадащи в защитени територии да бъдат съобразени с режимите на конкретните защитени територии, регламентирани със Закона за защитените територии, заповедите им за обявяване и плановете за управление;

-BG1MB153 – При допустим добив на строителни материали, инвеститорите да

провеждат предварителен мониторинг върху количеството и качеството на водите, върху хидробионтите и природните местообитания във водни тела, попадащи в защитени зони, с дължина около 1 км над и под площадката за добив на строителни материали, който да бъде ползван в рамките на процедурите по ОВОС и ОС;

При добива на инертен материал от наносните полета от р. Дунав няма да се нарушава хидрологичния режим на река Дунав, няма да се нарушава и благоприятния природозащитен статус на защитените зони съгласно чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ в участъците на реализация на ИП и ще се спазват горецитираните мерки от програма 7.1.9.

е/ риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Добиването на инертна маса ще става „под вода”, като се изземват само динамични наносни отложения, без да се нарушава твърдото дъно /водоупора/на речното корито.

Добивът се извършва постъпателно, сезонно, периодично, като не се експлоатира наведнъж цялата площ, съгласувана от ИАППД. Участъкът за добив представлява граница на една зона от реката, в която се разрешава разполагане на дълбачката. В продължение на конкретния сезон дълбачката се мести в границите на този участък.

Добитите инертни материали се транспортират с корабите на дружеството по вода до собствено пристанище. Там се разтоварва с порталните пристанищни кранове и подава за преработка в ТМСИ (трошачно-миячно сортировъчна инсталация). Готовата продукция се товари с товаръчни машини на автомобили, а чрез т. н. товарен участък – система от ГТЛ (гумено-транспортни ленти).

При реализацията на инвестиционното предложение не съществува риск от големи аварии и/или бедствия. Производствен риск съществува при производствената техника /авария/, която своевременно ще бъде отстранена и която не застрашава флората и фауната в близост до обекта.

ж/ рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятното въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на параграф 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Основната дейност на дружеството е добив и преработка на инертни материали от р. Дунав. Добивът на инертни материали (речна баластра и речен пясък) се извършва с дълбачка „Тунджа“ – многокофова дълбачка с производителност около 650 тона/час. Добитото количество се товари на несамоходни секции от серията 19 000 с товароподемност 1 900 т. всяка.

Секциите се транспортират с корабите на дружеството до разтоварището на същото. Там се разтоварва с порталните пристанищни кранове и подава за преработка в ТМСИ (трошачно-миячно сортировъчна инсталация). Готовата продукция се товари с товаръчни машини на автомобили, а чрез т. н. Товарен участък – система от ГТЛ.

При осъществяване на инвестиционното предложение не съществуват рискове за човешкото здраве, тъй като не се очаква неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителство.

Съгласно съгласувана схема от ИАППД участъка е от км 532.000 до км 531.100 на река Дунав. Участъкът за ползване е с площ 151 362 кв. м. а местоположението му е обозначено от 4 точки с географски координати, указани на схемата и добавени разстояния до бряг в Прил. № 1. Геграфските координати на граничните точки на кариерата от км 532.000 до км 531.100 са:

ШИРИНА – B ДЪЛЖИНА – L

1 43° 39′ 57.27“ 25° 36‘ 31.53

2 43° 40′ 10.70“ 25° 37‘ 05.97

3 43° 40′ 06.35“ 25° 37‘ 08.61

4 43° 39‘ 51.63“ 25° 36‘ 36.36

Изземването ще се извърши с плаващо техническо средство /дълбачка/, собственост на инвеститора. Иззетите наносни отложения ще се транспортират по реката посредством плаващи несамоходни баржи до собствено пристанище.

За реализирането на инвестиционното предложение не са необходими допълнителни площи за временни дейности.

3. Описание на основните процеси /по проспектни данни/, капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

След получаване на разрешение дълбачката се транспортира по вода до мястото /кариерата/ определено от “Изпълнителната агенция морска администрация гр. Русе”. Извършва се маневриране, закотвяне, слагане на шамандури за предпазване от аварийни ситуации с други кораби. Към дълбачката се прикрепва баражната секция за товарене и започва изземването на баластрата от коритото на реката.

Добиването на инертна маса ще става „под вода”, като се изземват само динамични наносни отложения, без да се нарушава твърдото дъно /водоупора/на речното корито.

Добивът се извършва постъпателно, сезонно, периодично, като не се експлоатира наведнъж цялата площ, съгласувана от ИАППД. Участъкът за добив представлява граница на една зона от реката, в която се разрешава разполагане на дълбачката. В продължение на конкретния сезон дълбачката се мести в границите на този участък.

Добитите инертни материали се транспортират с корабите на дружеството по вода до собствено пристанище. Там се разтоварва с порталните пристанищни кранове и подава за преработка в ТМСИ (трошачно-миячно сортировъчна инсталация). Готовата продукция се товари с товаръчни машини на автомобили, а чрез т. н. товарен участък – система от ГТЛ (гумено-транспортни ленти).

При добива на инертни материали от коритото на река Дунав няма да се ползват площи или пътища по брега на реката. Дълбачката ще работи само през деня, като се очаква максималният дневен обем на иззетия материал да достига 2 000 т/ден.

При производствената дейност не се очаква използването на опасни химични вещества от приложение № 3 към ЗООС.

4. Схема на нова или промяна на съществуващи пътна инфраструктура.

Не се налага изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна

инфраструктура. Добивът ще се извършва с плавателни средства по р. Дунав.

5. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

По време на изземване на динамичните запаси (наносни отложения – пясък и чакъл) от коритото на р. Дунав, не са необходими никакви строителни дейности.

Дейностите ще се извършват само в границите на разглежданите наносни полета, като ще се изземват последователно на ивици, срещу течението, в посока отдолу – нагоре. Изземването на баластрата ще се извършва с плаващо техническо средство /дълбачка/, собственост на инвеститора. Иззетите наносни отложения ще се транспортират по реката посредством плаващи несамоходни баржи до собствено пристанище. Ще се работи до изчерпване на разрешените от ИАППД количества, след което обекта ще бъде закрит.

Възстановяването и последващото използване на такива запаси е възможно след формиране на нови процеси по течението на реката, която ще депонира наноси на същите места.

6. Предлагани методи за строителство.

Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не изисква

строителни дейности.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Основната мотивация за реализирането на инвестиционното предложение е пазарната необходимост от строителни материали. За почти всички строителни дейности е необходимо влагането на големи количества инертен материал. Тези суровини са предпочитани поради лесния достъп до тях, както и от факта, че добития материал в повечето случаи е промит с вода от реката и не е необходимо изразходването на големи допълнителни количества вода, което би оскъпило производството.

От екологична гледна точка изземването на материал от динамично формиралите се запаси (наносни отложения) до голяма степен нормализира русловите процеси в реката и предпазва бреговете от ерозия, а запасите обикновено се самовъзстановяват при последващи високи речни води.

8.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

ДДФ ИНВЕСТ“ притежава съгласувана схема от ИАППД. Участъка е от км 532.000 до км 531.100 на река Дунав. Участъкът за ползване е с площ 151 362 кв. м. а местоположението му е обозначено от 4 точки с географски координати, указани на схемата и добавени разстояния до бряг в Прил. № 1. Геграфските координати на граничните точки на кариерата от км 532.000 до км 531.100 са:

ШИРИНА – B ДЪЛЖИНА – L

1 43° 39′ 57.27“ 25° 36‘ 31.53

2 43° 40′ 10.70“ 25° 37‘ 05.97

3 43° 40′ 06.35“ 25° 37‘ 08.61

4 43° 39‘ 51.63“ 25° 36‘ 36.36

Изземването ще се извърши с плаващо техническо средство /дълбачка/, собственост на инвеститора. Иззетите наносни отложения ще се транспортират по реката посредством плаващи несамоходни баржи до собствено пристанище.

За реализирането на инвестиционното предложение не са необходими допълнителни площи за временни дейности.

При реализиране на инвестиционното предложение ще се прилагат и спазват приложимите мерки, за добро състояние на водите, определени ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район.

В близост до наносните полета няма разположени обекти подлежащи на здравна защита.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии /ДВ, бр. 77/2002 год./изм. И доп. ДВ, бр.66/2013 год./.

В близост до участъка се намира защитена зона Батин” с код BG0000232 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В близост до инвестиционното предложение няма обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културно наследство. Не се очаква трансгранично въздействие.

9. Съществуващо земеползване по границите на плошадката или трасето на инвестиционното предложение.

ИП е разположено в държавни земи, влизащи в сервитута на реката,

поради което не се налага отчуждаване на земи. Речното корито в което са разположени наносните отложения е публична държавна собственост (съгласно чл. 11 от Закона за водите) и изземването няма да засегне частни земи.

Площадките на наносните полета не са включени в разглеждани или одобрени планове за земеразделяне и земеползване за осъществяване на селскостопански или други дейности по общински или регионални планове.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за. лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др. Национална екологична мрежа.

Съгласно разрешения участък км 532.000 до км 531.100 и разрешената площ 151 362 кв. м., попада в района на разпространение на

      1. Повърхностни водни тела BG1DU000R001 и ДУНАВ DURWB001.

Съгласно зоните за защита на водите в чл.119а, ал.1, т.3 от Закона за водите разрешения участък попада в Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела с код BGCSAR103.

Във връзка с мерките заложени в ПУРБ 2016 0 2021 г. Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на инвестиционното предложение са забраните и ограниченията свързани с добива на наносни отложения:

Код на мярката HY_3 – Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реката.

Код на мярката HY_7 – Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките.

Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП.

Код на мярката DP_2– Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности

Код на мярката HY_5 – Изменение на всички разрешителни за добив на инертни материали от реки и включване на клаузи за отнемане на разрешителните при установяване на повече от 2 нарушения на ЗВ.

При реализиране на инвестиционното предложение ще се прилагат и спазват приложимите мерки, за добро състояние на водите, определени ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район.

От предоставената схема на участъка за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав се вижда, че разрешеният участък е на повече от 50 м от десния бряг на река Дунав и на 100 м от фарватера на реката.

Дейностите за удълбочаване на речното легло чрез премахване на натрупани наносни отложения и отстраняване плитчините осигуряват поддържане и развитие на безопасни условия за корабоплаване в българския участък на река Дунав, в съответствие с международните ангажименти на Р България.

Инвестиционното предложение попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_DU_001.

Инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 4 в съответствие с чл. 52, от ЗВ, при спазване изискванията на чл. 118з от ЗВ и Наредбата за ползване на повърхностни води, приета с ПМС№ 352 от 14.12.2016 год.

С цел опазване на водите при реализирането на инвестиционното предложение ще се спазват разпоредбите на чл. 116, чл. 118ж, ал.2 и ал. 3.

Добивът ще е в съответствие с разрешения в разрешителното за ползване на воден обект от ИАППД.

Районът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии /ДВ, бр. 133/1998 год., изм. И доп. Бр. 58/2017 год./ или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

Добивът на наносни материали посредством плавателно средство категорично не може да доведе до удълбочаване на дъното (водоупора) и промяна в речното корито. Конструкцията на дълбачката е такава, че е технически невъзможно изгребване на скала (от каквато е съставено твърдото речно дъно). При достигане на скала, работата се преустановява и се пренастройва дълбочината на спускане на драгата.

Дейността е допустима спрямо Плана за управление на речните басейни – Дунавски район.

11. Други дейности , свързани с инвестиционното предложение/например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство/.

За реализиране на инвестиционното предложение не е необходимо инфраструктурно осигуряване на участъка. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение, като добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и т.н. не се предвиждат.

Характера на дейността предвидена от реализирането и експлоатацията на

инвестиционното предложение – изземване на наносни материали, не предполага формиране на производствени отпадъчни води.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

След приключване на процедурата в РИОСВ – гр. Русе за реализиране на

инвестиционното предложение, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за водите ще е необходимо издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект от ИАППД – Русе.

III Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1.Съществуващо и одобрено земеползване.

ИП е разположено в държавни земи, влизащи в сервитута на реката,

поради което не се налага отчуждаване на земи. Речното корито в което са разположени наносните отложения е публична държавна собственост (съгласно чл. 11 от Закона за водите) и изземването няма да засегне частни земи.

2.Мочурища, крайречни области, речни устия.

Участъка е от км 532.000 до км 531.100 на река Дунав. Участъкът за ползване е с площ 151 362 кв. м. а местоположението му е обозначено от 4 точки с географски координати, указани на схемата и добавени разстояния до бряг в Прил. № 1. Геграфските координати на граничните точки на кариерата от км 532.000 до км 531.100.

3.Крайбрежни зони и морска околна среда.

От предоставената схема на участъка за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав се вижда, че разрешеният участък е на повече от 50 м от десния бряг на река Дунав и на 100 м от фарватера на реката.

Дейностите за удълбочаване на речното легло чрез премахване на натрупани наносни отложения и отстраняване плитчините осигуряват поддържане и развитие на безопасни условия за корабоплаване в българския участък на река Дунав, в съответствие с международните ангажименти на Р България.

Най-близката морска околна среда е около 220 км.

4.Планински и горски райони.

В близост до инвестиционното предложение няма планински и горски райони и дейността на дружеството няма да окаже отрицателно въздействие.

5.Защитени със закон територии.

Разглежданият имот не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗЗТ /ДВ, бр.133/1988 год., изм. И доп. ДВ, бр. 96/2017 год./ и/или в границата на защитена зона по смисъла на ЗБР.

6.Засегнати елементи на Националната екологична мрежа.

В близост до участъка се намира защитена зона Батин” с код BG0000232 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В близост до инвестиционното предложение няма обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културно наследство. Не се очаква трансгранично въздействие.

7.Ландшафт и обекти с исторически, културна или археологическа стойност.

В близост до инвестиционното предложение няма обекти с исторически, културна или археологична стойност.

8.Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

ДДФ ИНВЕСТ“ притежава съгласувана схема от ИАППД. Участъка е от км 532.000 до км 531.100 на река Дунав. На обозначения участък няма територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

ІV. Тип и характеристики на потенциалното върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение.

1.Въздействие върху населението и човешкото здраве материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Инвестиционното предложение няма да има отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве, което е видно както от техническите параметри на обекта, така и поради достатъчната му отдалеченост от населените места.

Предложените наносни полета се намират в самото русло на реката ( публична държавна собственост), формирани са като резултат от преминаване на високи води и не са свързано по никакъв начин с пряко земеползване. Върху тях няма разположени материални активи и липсват също така единични или групови паметници на културата.

Изземването ще се извърши с плаващо техническо средство /дълбачка/, собственост на инвеститора. Иззетите наносни отложения ще се транспортират по реката посредством плаващи несамоходни баржи до собствено пристанище.

В процеса на изземване на наносни отложения няма да се създават сериозни проблеми с чистотата на атмосферния въздух.

При работа в по-топло и ветровито време не може да се очаква запрашаване на въздуха от движението на плавателните съдове, почти нулево и без отрицателни последствия за параметрите на околната среда.

Водите на р. Дунав могат да бъдат замърсени вследствие на неправилна експлоатация на добивната техника – например допускане разлив на гориво, масла и др. отпадъци. Затова е задължително фирмата да работи с изправна техника, на която периодично да се извършват технически прегледи и отстраняват повредите извън границите на водния обект.

Почвата в района на реката е излужен чернозем, на места примесен с глинесто-

песъчливи фрагменти. Върху нея не се оказва никакво въздействие, тъй-като добивните дейности са ограничени само върху наносните участъци .

Липсват данни за наличие на минерални ресурси с тяхното многообразие.

Добивът на материал в съществуващото наносно поле е ограничен в повърхностния слой на земните недра (дълбочината на изземване се посочва в разрешителното на ИАППД – Русе и не се образуват ями. След тази дълбочина профилът на речното корито показва глинести (речна тиня) и ситно песъчливо-глинести земни маси, които не са обект на добива.

Количеството строителни материали, които могат да бъдат добити от наносните полета ще се посочват в разрешителното за ползване на повърхностен воден обект.

По-голяма част от иззетите ресурси могат да се самовъзстановяват по естествен път чрез ново попълване с наносен материал в резултата от динамичните и активните орохидрографски и други руслови процеси, които са неизменна част от живота на речната екосистема. Всъщност това са новообразувани активни запаси, не се копае по бреговете от натрупани стари чакълесто-пясъчни утайки, което е нежелателно и би изисквало сериозни рекултивационни мероприятия.

Обектът се намира в район с добре развита пътна мрежа, не се налага изграждане на нови пътища, което би довело до нарушаване на ландшафта.

Добивът на инертни материали (речна баластра и речен пясък) се извършва с дълбачка „Тунджа“ – многокофова дълбачка с производителност около 650 тона/час.

За оценка на звуковата мощност от дълбачката и шумовото въздействие върху жилищната територия описана по-горе са използвани:

Наредба № 6 от 26.06.2006г.за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

(Д.в.бр. 16/2006г.).

Еквивалентните А-претеглени нива на шума LAтер,Т в децибели [dB(А)] в местата на въздействие (изчислителна точка от територията на защитавания обект) за ден, вечер и нощ (период T = 12, 4, 8 часа) се определят по формулата: LАтер,Т = LАекв,T(*) – DLразст. – DLекр,

LАтер,Т = LАекв,T(*) – DLразст. – DLекр, където:

LАекв,T(*) е изходното еквивалентно ниво на източника на шум в dB(А);

Съгласно протоколи от измервания, еквивалентното ниво на шум, измерено в машинното отделение е 97.4 dB/A.

DLразст. – намаляването на нивото на шума в dB(А) в зависимост от разстоянието и разликата във височините на източника и изчислителната точка (мястото на въздействие), определено по графиката на фиг. 4.1.

DLекр – намаляването на нивото на шума в dB(А) от екраниращи съоръжения по пътя на разпространение на шума в зависимост от конкретните условия; екраниращи съоръжения могат да бъдат шумозащитни насипи и стени, естествени хълмове, зелени насаждения и др.

LАтер,Т = LАекв,T(*) – DLразст. – DLекр=97.4 – 68.0 – 0=29.4 dB(A)

Съгласно Наредба № 6/2006 г. на МОСВ граничните стойности на показателите на шума са както следва: в мястото на въздействие (най-близката граница на жилищна зона):

  • еквивалентно дневно ниво – 55 dB (А);

  • еквивалентно вечерно ниво – 50 dB (А); – еквивалентно нощно ниво – 45 dB (А).

Получената стойност на шума от дълбачката в границата на въздействие 29.4 dB(A) е под нормативно определените еквивалентни нива за дневен, нощен и вечерен шум за жилищни зони и без да се отчита допълнителното намаляване на шума следствие екраниращото действие на сгради в промишлената зона.

Следва да се отбележи, че по време на добива, двигателите на кораба не са включени и не генерират шум.

Секциите се транспортират с корабите на дружеството до разтоварището на същото. Там се разтоварва с порталните пристанищни кранове и подава за преработка в ТМСИ (трошачно-миячно сортировъчна инсталация). Готовата продукция се товари с товаръчни машини на автомобили, а чрез т. н. Товарен участък – система от ГТЛ.

От изложените дотук факти се вижда, че реализацията на ИП няма да има негативни въздействия върху почвата, геоложката основа и земните недра. На площадката не се очакват дълготрайни въздействия от антропогенен характер, тъй-като няма да се строят други, обитаеми от хора сгради и съоръжения.

Не се предвижда ремонтиране на използвана машинна техника на мястото на добиване, така, че няма да има генериране на различни видове отпадъци, свързани с ремонта на техниката и тяхното специфично въздействие.

При проследяване на технологичния процес не се установява излъчването на какъвто и да е вид радиация, няма съпътстващи производството вибрационни процеси, които могат да имат негативен ефект върху елементите на околната среда.

2 .Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Река Дунав има водно количество от порядъка на 7 000 м3/сек. Заедно с водата, реката носи и десетки милиони тонове годишно плаващи и дънни наноси. Това представляват пясъци, баластра, тиня и други продукти на водната ерозия в горното течение на реката. В участъци от реката, в които скоростта на водата е по-ниска започва отлагане на наносите. Това води до постепенно намаляване на дълбочината на участъка и поява на плитчини и прагове при ниски водни стоежи. В същото време при повишаване на водното ниво, от същия този участък започват процеси на изнасяне на отложените вече наноси.

Начинът на добив – дълбоководно от 4-6.5 м от дъното на реката гарантира изземване на наносни отложения от динамичния запас на реката, без засягане на твърдото дъно (водоупор).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии /ДВ, бр. 77/2002 год./изм. И доп. ДВ, бр.66/2013 год./.

В близост до участъка се намира защитена зона Батин” с код BG0000232 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В близост до инвестиционното предложение няма обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културно наследство. Не се очаква трансгранично въздействие.

При посещението на обекта не бяха установени видове включени в Приложение 2, към чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, които са приоритетни за опазване в техните местообитания.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

При реализацията на инвестиционното предложение не съществува риск от големи аварии и/или бедствия. Производствен риск съществува при производствената техника /авария/, която своевременно ще бъде отстранена и която не застрашава флората и фауната в близост до обекта.

Инвестиционното предложение няма да има отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве, което е видно както от техническите параметри на обекта, така и поради достатъчната му отдалеченост от населените места.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянна и временно, положително и отрицателно).

По време на изземването на наносните отложения ще се създават условия за временно, периодично, сравнително краткотрайно пряко, но несъществено въздействие върху речната екосистема.

Въздействието би могло да се оцени с ниска интензивност и почти нулево върху цялостните речни руслови процеси, флората и фауната.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието (географски район, засегнатото население, населени места /наименование, вид – град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде заясегнато, и др.).

Географският район на обекта е северната част от централна Дунавска хълмиста равнина, в долното течение на р. Дунав. В административно отношение попада в землището на с. Батин, община Борово, област Русе. Най-близкото населено място е с. Батин, жителите на което няма да бъдат повлияни от извършваните дейности. Село Батин не е курортно селище.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Има вероятност от поява на временно, периодично, сравнително краткотрайно пряко въздействие, но без значителни отрицателни последствия, които биха повлияли сериозно върху растителните, животинските видове и техните популации.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Очакваното косвено въздействие е с малък обхват (локално), по степен – незначително (съпоставимо с естествените процеси), по продължителност – дълготрайно (през целия период на добивните работи), с възможност за възстановяване след прекратяване на работата. Не се очаква кумулативен ефект от реализацията на други проекти със съпоставим мащаб.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Инвестиционното предложение не е комбинирано с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Предложеният от Възложителя начин за добив на инертни материали е най-масово прилаганият по река Дунав, включително от румънска страна в или в близост до разглеждания участък.

Ще се извършва периодичен контрол на факторите на работната среда на обекта.

10. Трансграничен характер на въздействията.

При реализацията и експлоатацията на ИП, с така разглежданите параметри, не се предполага възможност за трансграничен характер на въздействието.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Препоръчват се следните мерки:

 Забранява се изземването на наносни отложения през размножителния период на видовете риби обитаващи реката в този участък;

 Спазване технологията на добив и недопускане изземването на наносни отложения чрез изкопни дейности, които могат да причинят изместване на речното русло и промяна в ерозионния баланс на реката;

 Достъпът до брега транспорта да се извършва само по съществуващите сега пътища;

 Да се работи само с изправни в техническо отношение машини и квалифициран персонал;

● Да се следи внимателно развитието (мониторинг) на наносните отлагания при

пълноводие, след преминаването на високи води и се реагира адекватно на активните хидроморфологични процеси в речното русло;

Здравно-хигиенни аспекти. Профилактични мерки по отношение опазване здравето на работещите на обекта. Могат да се изброят следните основни изисквания за безопасни условия на труд:

Да се използват лични предпазни средства;

Работниците да са снабдени с подходящо за сезона работно облекло;

Да се провеждат редовни профилактични прегледи насочени към разкриване на свързаните с труда заболявания.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Към настоящия момент няма постъпили възражения, мнения, както и жалби от юридически и физически лица, свързани с инвестиционното предложение – Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плавателни средства от възобновяемия запас от река Дунав в участъка от км 532.000 до км 531.100.

Инвеститор:

Петър Иванов – изпълнителен директор на

ДДФ „Инвест“ АД – Русе